Sørvestbanen

Sørvestbanen

Jernbaneforum Sør arbeider for utbyggingen av en modere jernbane på hele strekningen Oslo- Stavanger, inkludert en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen som har fått navnet Sørvestbanen. Jernbaneforum Sør ble etablert av fylkeskommunene Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Sørvestbanen vil gå gjennom Norges mest folkerike regionen, og forventet befolkning innen 2025 er 2,5 millioner.


Se en mer fullstendig tekst og store bilder/illustrasjoner på sideoppslagene under eller på utskrifts vennlig PDF her:

Sørvestbanen Oslo - Stavanger


Sammenkobling til Sørlandsbanen

18. mars 2014 bestemte Regjeringen at det skal utredes en KVU for mulig sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Dette ligger også i NTP og KVU for IC.


Kommunedelplanprogrammet må se på alle konsekvenser av en slik sammenkobling med tanke på valg av korridor Nykirke - Barkåker. Forskjeller i reisetid på de ulike trasealternativene gjennom Horten må synliggjøres.


Gods- og lokaltrafikk

Sørvestbanen vil ha kapasitet til å betjene en kraftig økning i godstrafikk. Etter byggeperioden vil den gamle Sørlandsbanen kunne benyttes som avlastningsbane. Dette gir stor kapasitetsøkning og enda mer gods kan flyttes fra vei til bane.

Utreder jernbane-sammenkobling

Et skritt nærmere Sørvestbanen

Sørvestbanen må bli en dobbeltsporet høyhastighetsbane langs Sørlandskysten der folk bor. Mye tyder likevel på at det er kun Kristiansand som får stasjon i sentrum. Alle de andre sørlandsbyene vil få nye trafikknutepunkter et lite stykke utenfor byen på samme måte som i Horten.

En sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vil alene forkorte reisetiden med tog mellom Kristiansand og Oslo med én time, og med ytterligere planlagte utbedringer kan besparelsen bli 1,5 timer. Da vil jernbanen for mange være et mer reelt alternativ til fly. Sørvestbanen er en genistrek som gjør at store jernbaneinvesteringer på sentrale Østlandet også kommer andre reisende til gode. Sørvestbanen er et prosjekt som vil gagne befolkningen og næringslivet i hele regionen fra Rogaland til Buskerud.

Samferdselsministeren har nå bestiller en KVU fra Jernbaneverket om sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Jernbanedirektør Elisabeth Enger har bekreftet at de skal klare å ha utredningen ferdig i god tid før rulleringen av NTP starter i 2017.

«BAKKENTEIGEN STASJON» ER IKKE VEDTATT!

Fylkesordføreren og Jernbaneverket må korrigere feil bruk av stasjonsnavn i Horten

Det er både feil, uheldig og en tilsnikelse når offentlige organer benytter og har benyttet «Bakkenteigen stasjon» om den framtidige stasjonen i Horten kommune. Jernbaneforum Sør ble etablert av fylkeskommunene Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Jernbaneforum Sør arbeider for utbyggingen av en moderne jernbane på hele strekningen Oslo- Stavanger, inkludert en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen som har fått navnet Sørvestbanen. I deres modell med alle fremtidige stoppesteder er stasjonen i Horten omtalt som «Bakkenteigen stasjon». Fylkesordføreren i Vestfold er fast representant i Jernbaneforum Sør og er derfor medansvarlig for at stasjonen i Horten har fått en plassering og navn før JBV har konkludert med en innstilling og de tre kommunene Horten, Re og Tønsberg har gjort et formelt vedtak. Dette har vært en svært følsom sak i mange år og det er derfor helt unødvendig at vår egen fylkesordfører har bidratt til denne type feilinformasjon. Det må også beskrives som et stor glipp og svært formelt ukorrekt at Jernbaneverket selv i 2014 i et vedlegg til strategidokumentet for IC- strekningene skriver:

• «dagløsning for Nykirke – Barkåker med Bakkenteigen stasjon»

Det er spesielt uheldig at saksutredende organ gir inntrykk av at de har konkludert, mens de fortsatt holder på med saksbehandling. Alle parter inkl. Jernbaneforum Sør med fylkesordføreren i Vestfold som representant og Jernbaneverket må i denne saken være korrekte i sin omtale av en omstridt sak som fortsatt har stort engasjement og som ikke er ferdig behandlet.

GRENLANDSBANEN

Prosjektleder Reidar Braathen i Jernbaneforum sør mener at sammenkoplingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, med det som har fått navnet Grenlandsbanen, bør ha høyeste prioritet. Prosjektet bør dessuten komme samtidig med en utvidelse av Inter city-triangelet på Østlandet. Jernbaneforum sør har lenge arbeidet for en sammenknytting av Vestfoldbanen med en forbindelse fra Porsgrunn via Brokelandsheia i Gjerstad til den eksisterende Sørlandsbanen. Grenlandsbanen er dessuten en forutsetning for planene om høyhastighetsbane til Stavanger, også kalt Sørvestbanen, sier Braathen. På Brokelandsheia er det allerede bygd opp et stort bolig- handels og næringssentrum i påvente av en framtididig jernbanestasjon. Avstanden herfra til Porsgrunn er den samme som Gardermobanen og kan bli kjørt på 17 minutter. Og det er 80 km fra Brokelandsheia til Kristiansand. Der imellom ligger Vegårshei/Tvedestrand med 8000 innbyggere, Arendal med 42 000, Grimstad med 20 000 og Lillesand med 10 000 innbyggere.

Kragerø skal få togstasjon

Planene om ny togstasjon i Kragerø ble møtt med jubel i det politiske miljøet i byen. Dette til tross for at det nye trafikk knutepunktet vil bli liggende 10 – 15 km utenfor sentrum på Tangen i Sannidal nær inntil E18 Både Kragerø-ordfører Kåre Preben Hegland (t.v.) og strategirådgiver Andreas Kjær i fylkeskommunen er entusiastiske til en fremtidig Grenlandsbane med stasjon på Tangen i Sannidal. Det er enighet i Jernbaneforum sør om at det må bygges en togstasjon på Tangen i Sannidal, når Grenlandsbanen mellom Brokeland i Gjerstad og Porsgrunn en gang kommer. Et slikt knutepunkt på Tangen vil være en revolusjon for Kragerø, sier ordfører Kåre Preben Hegland (H). - Dette kan gjøre Kragerø til en vinner i forhold til kommunikasjonsmuligheter, og dette kan få store positive konsekvenser i forhold til blant annet næringsutvikling og bosetting, sier Hegland. - Strekningen mellom Tangen og Porsgrunn kan gjøres unna på 18 minutter på en fremtidig Grenlandsbane. Vi ser allerede nå at kommunens boligtomter i Sannidal selges som varmt hvetebrød. Jeg tror at noe av den store interessen for boligtomter i området skyldes forventninger både i forhold til en oppgradert E18 og en fremtidig jernbane med stasjon på Tangen, sier ordfører Hegland.