Bygg togtraséen til Skoppum Vest!

Natur og Ungdom, samlet til landsstyremøte 30. - 31. januar i Oslo, krever trasé for høyhastighetstog til Skoppum Vest stasjon når InterCity-løsning gjennom Horten kommune skal velges. Dette valget innebærer minst inngrep i natur og minst nedbygging av matjord. Slik vil vi bevare natur, matjord og klima.

Ved valget av traséløsning behandles det tre muligheter, og reelt står det mellom Bakkenteigen og Skoppum Vest. Særlig vil Bakkenteigen-løsningen føre til store inngrep i natur og matjord.


Bakkenteigen-traseen innebærer at det bygges en bru over Borreskåla, rett ved naturreservatet Borrevannet. Borrevannet er fredet grunnet fuglebestandene der, og fungerer som rasteområde for trekkfugl og har spesiell betydning som hekkeplass for en rekke arter. Den 40-60 meter høye betongbrua vil blokkere passasjen for disse fuglene på vei inn i og ut av reservatet. Dette er noe vi ikke kan akseptere.


Vestfold er det fylket i Norge med mest matjord per areal, og er også et av de fylkene der matjorden har høyest kvalitet. Disse jordene ligger oppå et ra, som gjør at disse er ekstra fruktbare. Bakkenteigen-traséen vil bygges i områdene i kommunen med mest matjord. Store områder matjord vil enten få redusert kvalitet i lang tid eller forsvinne helt. Dette er veldig lite velkomment i en verden som vil slite mer og mer med matsikkerheten i fremtiden.


Bakkenteigen-traseen vil også berøre naturreservatet Adalstjern. Feltet ble fredet i 2006 for å bevare det siste intakte myrområdet på Vestfoldraet, som er svært sårbart for endringer. Det er et forholdsvis uutforsket område som huser flere sjeldne arter samt ukjente underjordiske elver som sørger for at myra holdes fuktig.

Landsstyret i Natur og Ungdom krever trase til Skoppum vest

Hvis derimot traseen til Skoppum Vest velges, vil ikke bare disse fatale miljøkonsekvensene unngås. I motsetning til på Bakkenteigen, der arealet er sterkt begrenset og har flere fredede naturområder, er det rikelig med plass rundt Skoppum. Det er politisk flertall i kommunen for å bruke dette arealet til å bygge en miljøby rundt stasjonen. Dette er en mulighet til å kombinere fortettingspolitikk for Skoppum med nytenking for det som kan bli en av de grønneste bydelene i Norge.


Natur og Ungdom, samlet til landsstyremøte 30. - 31. januar i Oslo, krever trasé til Skoppum Vest stasjon som InterCity-løsning gjennom Horten kommune. Slik vil vi bevare natur, matjord og klima.