En dobbeltsporet jernbanebro over Borre-skåla vil få en høyde på ca. 55 meter på det høyeste – og med en samlet lenge på ca. to km. Dette er et formidabelt inngrep i et av våre vakreste kulturlandskap i Vestfold.
Tenk på følgende illustrerende eksempel: En monsterbro med ca. 40 - 50 meters høyde over en to km lang strekning vil være Norges desidert lengste jernbanebro og blant de største i Nord-Europa. Den foreslåtte broløsningen vil som illustrasjonen viser ha en høyde som tilsvarer Slottsfjellet.
Er Tønsbergs ordfører Petter Berg og hans kolleger i bystyret kjent med de broløsninger som foreligger og ville Tønsbergs politikere akseptert noe slikt innenfor sine egne grenser?

Knutepunkt Horten Vest ber ordførere og politikere i Tønsberg og Sandefjord se hvilke konsekvenser det får å bygge ei stor bu over Borreskåla, og spør om de ville hatt en slik hos seg.
Som en gimmick har de laget en fotomontasje der de har plassert den foreslåtte broa i bymiljøet i Tønsberg og Sandefjord.
– Begge ordførerne har uttalt at de er ønsker seg Bakkenteigen-løsningen for den nye jernbanetraséen. Vi håper de kan tenke mer helhetlig for Vestfold, og om de ville hatt ei slik bro i sin kommune. Det vil bli kolossalt dominerende i et flott natur- og friluftsområde, og vi tror dessuten det vil koste så mye at det vil gå ut over resten av Vestfoldbanen.