BAKKENTEIGEN ER UAKSEPTABELT

De negative konsekvensene ved å velge jernbanelinjen via Bakkenteigen eller Skoppum øst blir stadig mer dokumenterbare. Jernbaneverkets pågående utredning av dobbeltspor på strekningen Nykirke – Barkåker viser at Bakkenteigen-alternativet innebærer uakseptable konsekvenser også for Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Naturvernforbundet i Horten mener det er fire tungtveiende grunner som taler for at linjen via Bakkenteigen må skrinlegges når konklusjonene skal trekkes senhøsten 2015.


For det første tilsier hensynet til jordvernet og kulturlandskapet langs store deler av traseen at Bakkenteigen-alternativet ikke kan realiseres. Særlig Borre-skåla og Raet/ Adal, som står på listen over nasjonalt verneverdige kulturlandskap, må tas vare på for fremtidens generasjoner. Tapet av høyverdig dyrket mark, med god mulighet for økologisk produksjon, blir meget betydelig ved bygging av dobbeltsporet jernbane.


For det andre vil Adalstjernet og Fogdeskogen bli ødelagt som et unikt verneområde av stor biologisk verdi og som viktig lokalt friluftsområde. Et dobbeltspor presset inn mellom høgskolen og verneområdet vil få helt uakseptable konsekvenser for Adalstjernet (og høgskolen for den del). Naturvernforbundet mener fylkesmannen i Vestfold bør holde fast ved tidligere innsigelse og på den måten skrinlegge Bakkenteigen som alternativ.
Både tjernet og vannåren på Raet kan bli helt eller delvis ødelagt (punktert) som følge av anleggsarbeid. Vannåren gir tilførsel av vann til Adalstjernet.


For det tredje vil en linje via Bakkenteigen ha svært negative konsekvenser for landskap, estetikk og støy. Jernbaneverkets illustrasjoner fremlagt på møtene i juni 2015 viser en ca. 2,5 km lang jernbanebro med høyde på 50-60 meter på det høyeste, altså en høyde som ligger godt over tidligere anslag. En monsterbro på 50 meter vil skape en svært uheldig barrierevirkning og generelt være meget uheldig for fuglelivet i Borrevannet. Det er åpenbart at høye brostrekninger også vil ha støyvirkninger for befolkningen i et større område. Hele togtraseen vil bli en barriere som hindrer ferdsel på tvers av raet, og den vil hindre tur- og friluftsliv øst – vest for lokalbefolkningen.


For det fjerde vil fremføring av dobbeltspor og etablering av togstasjon med tre spor legge beslag på betydelige arealer i området Bakkenteigen, Glenne og Tonsåsen. Det er så vanskelig å finne plass til en dobbeltsporet jernbane i området at Jernbaneverket har funnet det nødvendig å foreslå riving av deler av høgskolens nye bygningsmasse! Muligheten for fremtidig utbygging av både nærings- og boligområder i dette verdifulle området reduseres. En dobbeltsporet jernbane vil etter vårt syn ikke være forenlig med planlagt boligbygging i Tonsåsen, blant annet grunnet støy.

Stasjon bak høyskolen og inn i verneområdet til Adaltjern

Høgskolens ledelse må bruke forstand og vurdere om høgskolen og næringslivet er tjent med en jernbane som tar verdifulle arealer og «låser» høgskolen inne mellom Hortensveien og dobbeltsporet. Når Jernbaneverket i løpet av høsten 2015, legger frem forslag til lokalisering av stasjoner og knutepunkt for de aktuelle linjealternativene, vil det bli ytterligere dokumentert at det ikke lar seg gjøre å finne en fremtidsrettet løsning for ny jernbane via Bakkenteigen.


Forkjempere for Bakkenteigen-alternativet har så langt ført en debatt uten faglig forankring. Det pågående utredningsarbeidet viser at det er tungtveiende faglige innvendinger mot Bakkenteigen. Samtidig er Bakkenteigen-alternativet etter alt å dømme vesentlig mer kostnadskrevende enn den korteste linjen via Skoppum vest. Kostnadsforskjellen kan utgjøre i størrelsesorden to milliarder kroner. Bakkenteigen-linjen er to km lenger og krever meget dyre broløsninger, på usikker leire-/fjellgrunn i Borreskåla. I tillegg kommer betydelige kostnader som følge av eventuell riving av høyskolebygg og kostnader knyttet til stasjon, knutepunkt og veisystem.


DET ER grunn til å minne om at utbyggingen av Intercity-strekningene på Østlandet skal gjennomføres innenfor det samme stramme budsjettet – og innenfor en stram tidsplan. Ut fra det perspektivet mener Naturvernforbundet det er uforsvarlig å velge den lengste og dyreste jernbanelinjen, som har sterkt negative konsekvenser for jordvern, kulturlandskap, kulturminner og natur. Konfrontert med fakta blir Bakkenteigen – og Skoppum øst -  et stadig dårligere alternativ.

Kåre Nilsen: For meg virker bro med 60 m søyler som en science fiction ide, og et kostnadssluk som ingen har lett oversikt over grunnet usikker fundamentering. Bakkenteigen-alternativet krever hele 230 dekar matjord, mot Skoppum Vest på bare 29 dekar. Dette bør gi ettertanke. Passasjergrunnlaget på Bakkenteigen tror jeg er for høyt vurdert, da mange har bil og bor i nærområdet.
Trafikk og parkering er i grenseland nå, og vil øke dramatisk med Bakkenteigen stasjon, når brukere fra Horten og omegn også blir brukere. Støyproblemet vil med Bakkenteigen bli merkbart høyt. Støy ovenfra kan vi ikke skjerme oss mot. Det kan vi derimot på bakkenivå.

Etter påstander fra Skoppum Vest sine tilhengere, har jernbaneverket kommet Bakkenteigen-tilhengerne i møte ved utrolig nok å foreslå delriving av enkelte bygninger på høyskolen, samt inngrep på Adalstjern vernet naturreservat. Ifølge Knotten og Tangens innlegg 31/7 i Gjengangeren, gjør dette Bakkenteigen stadig mer aktuell. Om stasjonen må utvides i framtida, må man enten rive mer av høyskolen eller ta for seg av Adalstjern.
Jeg bare spør: Skal jernbanen være med på å bygge ned Bakkenteigen? Bakkenteigen trenger områder for utvidelser og har ikke plass til jernbane. Det må være lov til å spørre, om jeg nå står i Horten eller Ebentoft i Danmark, hvor ikke de helt smarte bor. Nasjonal økonomisk burde jernbaneverket være mer edruelig kostnadsmessig, og konsentrere seg om Skoppum Vest. Shuttel-transport er en løsning som fungerer utmerket andre steder, og vil også gjøre det med en direkte vei mellom Bakkenteigen og Skoppum Vest.
Jernbaneverket må snarest forkaste Bakkenteigen og konsentrere seg om framtidas løsning; Skoppum Vest.

"Høyre sier at de vil vente med å ta stilling til plassering til ny jernbanestasjon til det foreligger en innstilling fra Jernbaneverket etter valget. Men mange uttalelser viser at de i realiteten har bestemt seg for Bakkenteigen. Dette er etter min oppfatning basert på et meget tynt grunnlag og ikke basert på en god faktabasert analyse.

Men høyre kjører videre på Bakkenteigen. Hvorfor? Vi venter at våre politikere tar sine beslutninger basert på god og grundig analyse. I all ærbødighet så synes jeg ikke at Høyre gjør det her, en sak som kan forandrer og forverrer miljøet i vår kommune for svært lang framtid. Og så er spørsmålet om dette viser holdninger og ikke minst kompetanse som også vil slå ut i andre viktige saker, og hva dette bør bety for det valg hvor jeg snart skal delta. I lokalpolitikken teller som kjent personene minst like mye som parttilhørigheten."                       BJØRN BJORÅ

"Byens teknologiindustri trekkes fram. Faktum er at denne ble startet før Bakkenteigen. Viktige bidragsytere på forskningssiden for disse bedriftene har vært og er NTNU (Trondheim) og Sintef (Oslo og Trondheim). Sivilingeniørene som disse bedriftene er avhengige av er i stor grad utdannet i Trondheim. Ingen av disse institusjonene har jernbane på sine områder, heller ikke universitetene i Bergen, Oslo, Ås osv.

Bakkenteigen og den videre utviklingen der er naturligvis vesentlig for Horten. Det som er aller viktigst for en slik institusjon er evne til å tiltrekke seg de beste talentene både når det gjelder studenter, professorer og forskere. Dette vil skape resultater og evne til å tiltrekke seg oppmerksomhet og bevilgninger fra myndighetene.

I dagens verden er miljø også en viktig faktor. Se på de amerikanske universitetene, med campus i parkmessige omgivelser. La oss ikke gi vårt fremtidige universitet en støyende jernbane midt gjennom området og redusere arealene for videre utbygging vesentlig. Et annet argument for stasjon på Bakkenteigen er nærhet til befolkning og bedrifter. Både Skoppum Vest og Bakkenteigen vil kreve videre transport med omtrent de samme avstander. Bakkenteigen gir ingen fordeler for andre enn passasjerene derfra. Bussruter til jernbanen må i alle fall utvikles.

Tenk om vi kunne få et nett av minibusser som etter hvert togstopp kjørte til Karljohansvern, Sentrum, Bakkenteigen, Åsgårdstrand, Nykirke osv. Det ville vært en god sak å arbeide for politisk."                BJØRN BJORÅ