Adaltjern

Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet


Sjeldent landskap

Myrlandskapet er det eneste på Raet som er intakt. Med den gamle bøkeskogen i nord, spenner reservatet over et unikt mangfold.


Sårbar natur

Tjernet, myra og sumpskogen er sårbar for endringer i grunnvannsspeilet, forurensing, gjengroing og tråkk. Dette kan forebygges ved en hensynsfull utbygging i nærområdene, og tiltak som motvirker slitasje på myrmarka og skogen omkring.


Vernebestemmelser

Adalstjern med omgivelser, i alt ca. 370 mål, ble fredet som naturreservat 30. juni 2006. Formålet med fredningen er å bevare et myrlandskap og en bøkeskog på Vestfoldraet som fortsatt har mye av sitt opprinnelige preg. For området gjelder blant annet disse bestemmelsene:

  • Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet
  • Motorferdsel, sykling og bruk av hest er ikke tillatt utenom vei.


Historisk skattkammer

Torvlagene i myra er som kapitler i en historiebok. Ikke minst forteller pollenkorn fra trær, urter og kulturplanter om tidligere tider, alt etter hvilken dybde og mengde de finnes i. Ved Adalstjern er det tatt prøver ned til over tre meters dyp, en reise tilbake til da myra oppsto for 9500 år siden. Den første korndyrking spores som hvetepollen under 1 meter torv (150 e. Kr.), tidligste funn av bøkepollen i noe yngre lag (650 e. Kr.). Dette er den eldste datering av bøk i Norge. Forskerne mener at treslaget ikke innvandret naturlig til Borre, men ble brakt hit av mennesker. 


Karbonfelle

Klimagassen CO2, som myrplantene tar opp fra luften, bindes og lagres i dødt plantemateriale for lang, lang tid. 


Les mer om Adaltjern og Adaltjern naturreservat og strengt reservat

Strengt reservat

Alternativet Skoppum Øst har dukket opp igjen som et mulig valg for ny jernbanetrase gjennom Hoten kommune. Tilhengerne av Skoppum Øst peker på fordelen av å bygge en ny stasjon vest for høyskolen og Adalstjern.


Det området er fredet som naturreservat.


Et naturreservat har veldig store naturverdier.


Naturreservater representerer den strengeste formen for områdevern i Norge. Reservatene omfatter uberørt eller tilnærmet uberørt natur.


Adalstjern er et yndet turområde for store og små.


Strenge regler for reservat (Gjengangeren 30. april 2015)

Strenge regler for reservat (tekst)

Adaltjern truet?

Det kan bli dyrt å ikke ha kontroll på vannet til Adalstjern. Romeriksporten fikk en merkostnad på 1,3 mrd. for å tette lekkasje fra Nordre Puttjern, i tillegg til årlige driftsutgifter.  (http://flytoget.no/Om-Flytoget/Historie2)


Da alle snakket om Nordre Puttjern


Raet er som en svamp! Pumpene går døgnet rundt fra vann- og kloakkgrøfta som kommunen graver. Det er fullt med vann mellom sykkel- og gangstiene sør for Kjærkrysset. Punktering av Adalstjern er en risiko. Et annet viktig moment er praktiske forhold og håndtering av store vannmengder under bygging av en eventuell jernbane over Raet. Bildet ovenfor er tatt i april 2015.


Vannåra til Adaltjern? Bilder

Er dette vannåra som forsyner Adalstjern med vann? Se bildet nedenfor. Hvordan skal en jernbane til Bakkenteigen som må graves ned mange meter sør for høgskolen unngå å kutte navlestrengen til Adalstjern?


Adalstjern er det siste istidstjernet i Vestfold

Det er uvisst hvor dypt det er, og det er uvisst hvor tilsiget til tjernet kommer fra, men mye tyder på at det kommer via underjordiske vannårer sørfra langs raet på vestsiden av fylkesvei 325. De mange vannoppkommene eller blauthullene har vært kjent av grunneiere i dette området i generasjoner, og er et tydelig indisium på betydelige vannårer. Disse vannårene vil med stor sannsynlighet bli avskåret hvis jernbanetraseen avskjærer vannåra langs Vestfoldraet. Uansett må dette undersøkes grundig før avgjørelsen tas. Tjernet er ikke et statisk basseng som kan tettes med en membran, men må sees på som en organisme. Skades vanntilførselen, dør tjernet. På samme måte vil en drenering av selve tjernet føre til den samme dramatiske konsekvensen. Tjernets betydning for forskning og vitenskap må utredes.

ADALSTJERNET MED omgivelser, i alt ca. 370 mål, ble fredet som naturreservat 30. juni 2006. Hensikten med fredningen er å bevare et myrlandskap og en bøkeskog på Vestfoldraet som fortsatt har mye av sitt opprinnelige preg. Ved Adalstjernet er det tatt prøver ned til over tre meters dyp, en reise tilbake til da myra oppsto for 9.500 år siden.
HVA BETYR en jernbanetrase til Bakkenteigen for Adalstjern? Jernbaneverket forteller oss om en ny variant kalt «Vest for Bakkenteigen» (17.6.2015). Dette er med stasjonsområde vest for høgskoleområdet. Hvis dette skal bli en realitet, må deler av bebyggelsen på høgskolen bygges om (les rives). Ulempen med dette alternativet, er at det berører Adalstjern naturreservat.
Sv, H og FrP skal ha for å være tydelige om foretrukket jernbanetrase. De ønsker Bakkenteigen. Deres standpunkt betyr samtidig at de aksepterer inngrep i Adalstjern naturreservat.
AT ARBEIDERPARTIET ikke tar standpunkt til jernbanetrase i sitt partiprogram, er høyst merkverdig. Et av Hortens (antatt) største partier går til valg, uten å avsløre sitt standpunkt for velgerne. Å være utydelig i en av kommunens viktigste samferdselssaker på lang, lang tid, er høyst underlig.
JEG SKAL være tydelig: Venstre ønsker ikke inngrep i Adalstjern naturreservat!
Niklas Cederby, Venstre