VIADUKT/BRU I ALT. 1 MOT BAKKENTEIGEN

Denne illustrasjonen viste Jernbaneverket fram 26.11.2015. Høyt der oppe krysser jernbanebrua Nykirkeveien, riksvei 19 og Sandeveien.

Illustrasjon sett fra Viksveien. Lengde på brua: 2 100 meter og største høyde: 56 meter.

I tredje seksjon under er Gjengangerens referat fra JBVs presentasjon gjengitt. I de videre seksjonen under er det gjengitt to leserinnlegg.

Nederste seksjon viser flere av JBVs illustrasjoner fra power-pointpresentasjonen 26.11.2015. Bruk pilene i kanten av bildene å få fram nye bilder.

Viadukten mot Bakkenteigen

I forgrunn Rv. 19 med avkjøringen til Adalsveien. Til høyre i forgrunn: Miljøstasjon og pukkverket. Midt i bildet foran brua ligger Sande bruk.

Illustrasjon: Jernbaneverket

MÅ RIVE SKOLE

Trangt om plassen på Bakkenteigen

Viste fram monsterbrua

Gjengangeren, 28. november 2015, Jan Broms.

Det er trangt på Bakkenteigen. En eventuell jernbane til høyskolen vil bety av deler av skolen må rives og ny vei bygges. Jernbaneverket er tett som en overfylt togkupe om trasevalg gjennom Horten, men onsdag kveld kunne de som troppet opp på infomøtet gjøre seg opp en mening om blant annet den store broa som må bygges over Borreskåla.

Høyt der oppe

Mye har vært skrevet og vist fram om jernbanebroa over Borrevannet og naturreservatet, men illustrasjonen sett fra Vikveien var ny. Den viser virkelig hvor høyt i landskapet broa kommer om den noen gang blir realisert.

Aktuelt å rive deler av skolen

En trase om Bakkenteigen må føres fram mellom Adalstjern og tilhørende naturreservat og bygningene til høyskolen. På illustrasjonen er en del av skolen merket med grønt. Det betyr riving til fordel for jernbanespor. Også privathus med adresse Kimestadveien er merket grønn. Så trang er passasjen at det ene sporet på stasjonsområdet stopper som et blindspor.

Toget på Bakkenteigen

Leserbrev i Gjengangeren 7. desember 2015. ROLF A. ANDERSEN, HORTEN, prof. emeritus, NTNU.

Jernbaneverket arrangerte 26/11 et informasjonsmøte på Bakkenteigen om InterCity-satsingen Nykirke-Barkåker. Her ble det gitt interessante opplysninger vedrørende valg av togtrasé, som ikke tidligere har vært allment kjent. Blant annet ble det vist animasjoner av monsterbroa over Borreskåla fra forskjellige vinkler, som virket direkte skremmende.

Stasjonen på Bakkenteigen er tenkt lagt slik at togsporene blir liggende mellom Høyskolen og Adaltjern, som forutsetter at allerede oppført bygningsmasse på Høyskolen må rives.

Tilgangen til Adaltjern må derfor skje ved kryssing av jernbanesporene. Buffersone, som det er vanlig å etablere opp mot fredede områder, bortfaller. Togsporet via Skoppum Vest vil for øvrig i stor grad legges i tunnel. En slik utbygging blir i så fall i tråd med hva som tidligere har vært praktisert for jernbaneutbygging i Norge. At dette vil spare natur og dyrkbar jord er åpenbart. Universiteter og høyskoler rundt om i verden kjemper hardt for å verne om natur og miljø i nære omgivelser for å møte behovet for naturkontakt, avkopling og tilhørighet. Adaltjern, skogen, fornminnene er umistelige verdier. Det er kanskje på tide at Høyskolen og andre nå modererer sine sterke ønsker om togstasjon på Bakkenteigen?

Legg Bakkenteigen død

Gjengangeren 9. desember 2015. Leserbrev ved Kåre Nilsen.

KONKLUSJONEN MÅ bli at Skoppum Vest seiler opp som førstevalg. Til de som tviler på tilbringertjenesten så vil den helt sikkert være på plass før Skoppum Vest er ferdigstilt. Som kjent har departementet redusert Vestfold-prosjektet fra 40 til 31 milliarder. Det betyr at dyre og spektakulære løsninger må velges bort for å tilpasse seg denne kostnadsrammen på 31 milliarder.

DETTE BØR Tønsberg og Sandefjord notere seg og gå inn for Skoppum Vest, hvis ikke kan de ende opp med beskjedent med midler. Skoppum Vest kanaliserer det beste knutepunkt for NSB i Vestfold trafikkmessig. En moderne stasjon med god parkering er rett medisin for suksess.

Lysbildevisning under

Bildene i seksjonen under viser bilder fra trase 1 via Bakkenteigen.  Bildene i litt annet format og med noen enkle beskrivelser kan dere finne ved å gå til hovedkapittel Jernbaneverket og videre til jbv informerte 26.11.15. Gå videre nedover på siden til seksjon Alternativ 1, Bakkenteigen

Alle bildene under er avfotografert fra Jernbaneverkets presentasjon den 26. november 2015.