Konfliktområdene

Generelt har alternative over Bakkenteigen og Skoppum øst de samme svakhetene. 


I et eget kart er det lagt inn mange av konfliktområdene for Skoppum øst og traseen over Bakkenteigen: 

  • Områder med mulighet for kulturminneutgraving (vel 10 km for korridor 1 over Bakkenteigen ifølge arkeologiske undersøkelser i Skinner og minner)
  • Tre naturreservater med strengeste verneform
  • Vestfoldraet
  • UNESCO områdene
  • Concideration area/landscape eller «Område som må tas hensyn til»
  • Adaltjern
  • Myrområdene rundt Adaltjern
  • Sannsynlig vannåre inn til Adaltjern


Kart med konfliktområdene

JBVs konfliktområder

Kart fra Skinner og minner

Skinner og minner: Nykirke

Skinner og minner: Borreskåla og Skoppum

Skinner og minner: Skoppum, Borreskåla, Raet og Adalsgrenda

Skinner og minner: Raet og Adalsgrenda

Kart kulturminner fra før år 1537 fra JBV

Muligheten for togstasjon på Bakkenteigen synes fjernere enn noen gang. Det går mot flertall for Skoppum vest i alle de tre berørte kommunene. At flertallet av politikerne i Horten og Re går inn for Skoppum vest, med både trasé og stasjonsplassering nær E18, synes oppe og avgjort. Sammen-setningen av kommunestyrene etter valget bidro bare til å forsterke dette bildet ytterligere. Det som er nytt er at også flertallet i Tønsberg bystyre per i dag ser ut til å støtte Skoppum vest. I så fall vil de tre kommunene være enige om trasévalg. Jernbaneverket har sagt at de vil legge frem sin anbefaling av trasévalg like over nyttår. På et møte i Holmestrand nylig understreket Jernbaneverket hvor viktig det er for framdriften i prosjektet at de tre kommunene kommer til enighet om trasévalg.