Stasjon for fremtiden

I forslag til Jernbaneverkets kommunedelplan: Ikke mulig å legge stasjon i Horten sentrum.


«Det ikke er geometrisk mulig å legge gjennomgående jernbaetrasé via Horten sentrum. Dagens Vestfoldbane passerer Horten ca.4,5 km vest for byen i luftlinje, med stasjon på Skoppum.»


Ny stasjon utenfor sentrum gir helt nye muligheter

KHV er godt fornøyd med mye av innhold i forslaget til kommunedelplan. Vi syns det er viktig at det fokuseres på miljø, klima, attraktiv tettstedsutvikling og folkehelse. Det er også gledelig at Jernbaneverket ser utviklingen av jernbanen i et lengre perspektiv, som vi mener bør være på minimum 100 år.


Vi syns også det er klokt å ta med det forholdet at en ny stasjonslokalisering vil påvirke etterspørsel etter boliger og areal, og at nødvendig kollektivtransport må tilpasses dette. På dette punktet kunne planen vært mer visjonær både når det gjelder hvordan fremtidens transportsystem kan bli, og at en helt ny stasjon utenfor sentrum gir helt nye muligheter. Kvaliteten på planen forsterkes ved at stasjonslokaliseringens betydning for samfunnsutviklingen i nabokommunene vurderes. Det er viktig for planens seriøsitet at dokumentasjonen er oversiktlig og etterprøvbar.


Fremtidsperspektivet

Historien har vist oss at en jernbane blir liggende godt over hundre år når den først er bygget. Derfor må vi se fremtidig utbygging i samme perspektiv og se minst 100 år framover. For kort perspektiv vil kunne gi uheldige begrensninger for videre og nødvendig utvikling, det gjelder både næring, kultur, matberedskap og annen samfunnsutvikling. Dette må få konsekvenser for de analyser som skal gjennomføres. Særlig viktig blir det å ta inn over seg at befolkningsveksten i Vestfold vil øke. Det bør derfor være en viktig suksessfaktor at trafikknutepunkt legges til steder med tilgjengelige areal for å møte denne utviklingen.


Synliggjøre traseenes muligheter og utfordringer

Knutepunkt Horten Vest (KHV) ser meget positivt på Regjeringens og Stortingets ambisjonsnivå for transportpolitikken fram mot 2023. KHV fremhever jernbanen som det mest effektive transportmiddelet i vår region og støtter en så rask IC-utbygging som mulig.


For KHV er det avgjørende at ny jernbane bidrar til

 • positiv utvikling i regionen
 • på en bærekraftig måte
 • i et 100-års-perspektiv


I de 130 årene Vestfoldbanen har vært i drift, har stasjonsbyer (knutepunkt) utviklet seg hvor jernbane har krysset viktige veier. Også en ny bane vil kunne bidra til dette. 


Utvikling i tilknytning til ny jernbane må skje etter mer bevisste og kunnskapsbaserte valg enn tidligere. Planarbeidet må derfor forutsettes å få tilstrekkelige ressurser til å utrede og synliggjøre traseenes muligheter og utfordringer med hensyn til

 • befolkningsvekst og bomiljø
 • næringvirksomhet
 • høyskole og forskningssenter
 • samlet sømløs trafikkløsning
 • naturressurser, kultur og miljø 

Stasjon i Horten

Horten skiller seg fra andre Vestfoldkommuner

Horten er den eneste av Vestfold-byene som ikke får stasjonsområdet i sentrum. Dette gir Horten muligheter!


Horten har en unik mulighet for å tilpasse en fremtidig utvikling ved at kommunen kan starte på «skratch» og utvikle infrastruktur rundt et moderne trafikknutepunkt før bygninger og annet gjør det vanskelig/umulig å planlegge helhetlige, fremtidsrettede og gode løsninger.


En stasjonsplassering på Skoppum vest nær inntil E 18 og Rv 19 vil gi Horten et regionalt trafikknutepunkt. Dette vil også gi muligheter for innfartsparkering fra de store hovedveiene og overføre persontrafikk fra vei til bane.


I området for den planlagte stasjonen på Skoppum vest er det store arealer til å utvikle nye boliger, næringsutvikling og plass til all form for trafikk til stasjonen, inkludert innfartsparkeringsplass.


Vi viser til mulighetsstudien utarbeidet av arkitektfirmaet Snøhetta.

Stasjonsalternativer

Alternativ 1, Bakkenteigen med stasjon på Borre

Sitat fra Planprogram for kommunedelplan side 13: Korridoren er ca. 15,7 km lang. Stasjon på Bakkenteigen vil ligge ved Campus Vestfold med Høgskolen i Buskerud og Vestfold, forskningsparken og intil et kollektivbasert knutepunkt. Tilgjengeligheten til hovedveinettet er god, med mulighet for overgang til stamruter for buss mellom Horten og Tønsberg. Tilgjengeligheten for gående og syklende avhenger av løsninger på Bakkenteigen og en eventuell ny forbindelse mellom RV19 og FV325. Stasjonen vil bli liggende ca. 4,9 km fra Horten sentrum i luftlinje eller ca. 5,3 km langs eksisterende veg.


Følgende forhold legges til beskrivelsen: «Bakkenteigen har begrenset areal for å utvikle et trafikknutepunkt og innfartsparkering.» Også dette alternativet har behov for tilbringertjeneste, spesielt for strekningen Skoppum – Bakkenteigen.


Alternativ 3, Skoppum Vest

Sitat fra Planprogram for kommunedelplan side 14: Korridoren er ca. 13,6 km. Stasjonen ligger nær hovedveinettet, med muligheter for etablering av innfartsparkering. Stasjonen ligger noe utenfor tettstedet Skoppum. Stasjonen vil bli liggende ca. 6,4 km i luftlinje fra Horten sentrum målt i luftlinje eller ca. 8,6 km langs eksisterende vegnett. Fra stasjonen vil det være ca. 3,0 km til Bakkenteigen i luftlinje eller 6,6 km langs eksisterende vegnett.


Dette er en ufullstendig og feil beskrivelse og bør rettes til:

 • Skoppum vest vil kreve ny kollektiv tilbringertjeneste. 
 • Skoppum vest har mulighet for knutepunktutvikling.
 • Skoppum vest har gode arealer for innfartsparkering.
 • Skoppum vest ligger nær hovedveinett og E-18.


Skoppum stasjon har pr i dag et betydelig passasjergrunnlag. Det er grunn til å tro at dette vil øke vesentlig med en lettere tilgjengelig plassering av stasjonen, bedre tilbringertjeneste og betydelig større parkeringsareal. Det er dessuten store muligheter for vekst i et langsiktig perspektiv rundt et knutepunkt på Skoppum vest.


Vi vil foreslå at kommunedelplan ikke bare tar for seg minste bredde, den må også omfatte maksimale bredder og høyder på oppfyllingene, samt høyder på synlige landskapsinngrep.


En god tilbringertjeneste vil være en forutsetning for alle alternative traseer.