Gode knutepunkt

Hva er et godt knutepunkt?

Historisk har byer og tettsteder vokst opp rundt transportknutepunktene. Der ferdselsårer møttes, der det var en god havn, eller der hvor toget stoppet, gav det grunnlag for ny næringsutvikling og økt bosetting.


Dagens kollektivknutepunkter er steder hvor kollektivlinjer møtes. Disse punktene er svært viktige noder i transportnettet. For å ivareta sin funksjon må kollektivknutepunkter tilby effektiv omstigning mellom ulike kollektivlinjer og/eller andre transportformer. For å kunne kalles gode knutepunkter må knutepunktene også bidra til riktig byutvikling og være en møteplass for byens eller tettstedets innbyggere. 


Effektiv knutepunktsutvikling

Rapport fra TransnovaprosjektetEffektive knutepunktprosesser krever

 1. Offensiv kommune
 2. Klare mål og ansvarsforhold
 3. Riktig steds- og funksjonstilpasset organisering
 4. Riktig kompetanse gjennom hele prosjektforløpet, inkl fagkunnskap om knutepunkter, markedskompetanse og gjennomføringskompetanse


Omstigning

 • Effektiv og trygg trafikkavvikling 
 • Gode overgangsmuligheter
 • Korte gangavstander
 • Koordinert rutetilbud
 • Parkeringstilbud for bil og sykkel
 • God informasjon for brukeren
 • Felles terminalfunksjoner
 • God orienter barhet
 • Universell utforming

Et trafikk-knutepunkt

Beskrivelse av et «TRAFIKK-KNUTEPUNKT»

I en kollektivstrategiplan for Nedre Glomma beskriver Statens vegvesen region øst og Asplan Viak AS begrepet knutepunkt og hvilke behov for infrastrukturtiltak som hører til forskjellige typer knutepunkt. Vi har tillatt oss å endre stedsnavn i Østfold til tilsvarende navn i vårt fylke. Et kollektivknutepunkt kan defineres som steder i kollektivnettet der kollektivlinjer krysser eller tangerer hverandre.


Knutepunktets funksjon er å binde kollektivnettet sammen til et nettverk slik at den reisende ved hjelp av tilrettelagt omstigning/bytte kan nå sitt bestemmelsessted. Et attraktivt kollektivsystem må ha gode knutepunkt med mulighet for sikker og effektiv overgang mellom ulike transportmidler. Det bør i tillegg være attraktivt å gå og sykle til et knutepunkt. Med en god utforming, kan kollektivknutepunkter bidra til at bytte mellom kollektivtransportmidler skjer på en smidig og komfortabel måte for de reisende. Samtidig er det flere utfordringer knyttet til utforming og lokalisering av knutepunkter, herunder ansvars-forhold ved planlegging, utbygging og drift.


Knutepunkter har ulike behov for fasiliteter avhengig av størrelse, beliggenhet og hvilke transportmidler som bruker dem.


Bytte av transportmiddel er i utgangspunktet en ulempe for de reisende, men ulike tiltak kan bidra til å redusere ulempen, blant annet korte avstander mellom transportmidlene, trivelige omgivelser og eventuelt tilrettelegging for handel og service. I så henseende må lokalisering og utvikling av knutepunkter sees på som en del av den generelle byutviklingen i en region. Publikumsaktiviteter, handel, arbeidsplasser og boliger i nærheten av knutepunktet sikrer et større trafikkgrunnlag, og på sikt et bedre og mer variert tilbud. På denne måten er det gunstig at et knutepunkt samlokaliseres med andre aktiviteter. Samtidig kan ikke alle steder der to eller flere kollektivlinjer krysses utvikles til lokale sentra. De viktigste knutepunktene bør derfor samlokaliseres med de aktiviteter som lettest kan kombineres med en kollektivreise. Lokalisering av knutepunkter bør også samordnes med de ulike nivåene i en senterstruktur. Regionsenter, kommunesenter, lokalsenter og nærsenter er en slik inndeling i nivåer, der kollektivtilbudet, funksjoner i senteret og utforming bør tilpasses hverandre. Håndbok 232 Kollektivtransport på veg og gate deler knutepunkt inn i fire nivå:


 1. Nasjonale knutepunkt, hvor man kan reise både lokalt, regionalt og til andre landsdeler i Norge. Noen nasjonale knutepunkt har internasjonale reisemål. Det finnes et fåtall nasjonale reisemål, som alle krever spesiell utforming.
 2. Regionale knutepunkt, hvor man kan reise lokalt og regionalt i og til de nærmeste fylkene
 3. Lokale knutepunkt, hvor man kan reise lokalt innen samme kommune og/eller fylke
 4. Mindre knutepunkt, enkle knutepunkt tilrettelagt for omstigning. I sin enkleste form en holdeplass hvor det er lagt til rette for overgang mellom to eller flere transportmidler i kollektivsystemet (buss, båt, taxi i rute) 


Nasjonale knutepunkt

Tønsberg, Horten og Holmestrand kan ikke karakteriseres som nasjonale knutepunkt dersom definisjonen i Håndbok 232 Kollektivtransport på veg og gate legges til grunn.


Regionale knutepunkt

Det antas at tog på sikt vil være det viktigste regionale kollektivtilbudet i midtre Vestfold som følge av nytt dobbeltspor og høyere frekvens på avganger til og fra Oslo. Regionale knutepunkt må således i særlig grad knyttes opp mot jernbanestasjonene i de tre byene. I tillegg vil det være viktig å legge til rette for gode overgangsmuligheter mellom ulike lokale og regionale bussruter i de regionale knutepunktene.


I den midtre delen av Vestfold bør følgende områder utvikles til effektive regionale kollektivknutepunkt, tilrettelagt med gode omstigningsmuligheter mellom buss og jernbane og mellom lokale og regionale bussruter:

 • Tønsberg bussterminal og Tønsberg jernbanestasjon
 • Skoppum vest i Horten (ny felles kollektivterminal for tog og buss, samt innfartsparkering)
 • Holmestrand bussterminal og Holmestrand jernbanestasjon