Klimatiltak i Vestfold må balanseres mot fylkets gunstige forhold for matproduksjon

Vi finner grunn til å minne om at alle avstander i Vestfold er svært små sett i en nasjonal sammenheng. Alle tettsteder som sogner til knutepunktet Skoppum vest ligger slik sett i relativt begrenset avstand fra stasjonspunktet. Dette gjelder både i kjørte km, i tidsbruk og klimagassutslipp. Ut fra et klimaperspektiv vil vi påpeke at i Vestfold må klimatiltakene balanseres mot fylkets gode jordsmonn og gunstige klimatiske forhold for korn- og grønnsaksproduksjon til fordel for resten av landet og i forhold til de omtalte korte avstandene.


Ytterligere nedbygging av matproduksjonsarealer i Vestfold og tilgang til kortreist mat vil medfører at vi må kompensere ved å importere mat til befolkningen både lokalt i Vestfold og landet for øvrig. En slik omlegging fra lokalprodusert- til importert mat vil bare gjennom frakt gi en betydelig økning av klimagassutslippene. Dette forholdet må vi også legge inn i klimagassregnskapet når vi skal velge ny jernbanetrasé mellom Nykirke og Barkåker. I noen tilfeller kan vår iver etter velmente marginale klimagasstiltak føre til betydelige klimagassutslipp på et annet område.


Dette forsterkes ytterligere hvis vi i årene framover fortsetter å omdisponere like mye dyrkbar mark som vi har praktisert de siste årene. Innen slutten av dette hundre året (2080) vil all matjord være bygd ned i Norge.


Vi må i en tid hvor mange ser viktigheten av å få gjennomslag for en betydelig reduksjon av de globale klimagassutslippene passe oss så vi ikke gjennomfører marginale lokale klimatiltak som kan føre til at nest generasjon ikke har tilgang til norsk produsert mat.


Hvis vi gjør oss avhengig av matimport er ikke det bare en lokal og nasjonal utfordring, men på sikt et globalt problem på linje med den voksende klimasituasjonen vi ser i dag. Mer om de seks store globale miljøutfordringene i vår tid er beskrevet på denne siden:

http://knutepunkthortenvest.no/knutepunkt-horten-vest/miljutfordringer


Det bør derfor innføres nulltoleranse for nedbygging av matjord i de kystnære områdene rundt Oslofjorden, spesielt i Vestfold.