Bygging av vei og jernbane er lite klimavennlig.

Kan tog gi klimagevinst?

Aftenposten 7. september 2015.

Karl Sigurd Fredriksen, Arendal.

Fredriksen er ansatt i Vegvesenet og har samarbeidet med Universitetet i Agder om transport og klima.

Transportøkonomisk Institutt hevdet nylig i avisen at nye veier gir økte klimagassutslipp, og ble imøtegått av Opplysnings rådet for Veitrafikken. Felles for begge, er at de ser på trafikkens utslipp alene, og ser ut til å glemme byggefasen. Om den tas med, styrkes Transportøkonomisk Institutts påstand betydelig.

Forskning ved Universitetet i Agder

Komplette klimadata for bygging av veier i Norge har det vært tynt med. Men forskning som pågår ved Universitetet i Agder, og energimålinger fra Statens vegvesen, viser nå at utslippene er betydelige. Det synes å være nær sammenheng mellom kostnader og CO₂-konsekvens: i overkant av 30 tonn CO₂ pr. million i entreprisekostnad. Og jernbane virker beslektet, naturlig nok: Ifølge Jernbaneverket vil Follobanen medføre ca. 700.000 tonn CO₂ som vi kan fordele på en mulig anleggskostnad på 25 mrd. kroner (28 t/ mill). Opplysningsrådet for Veitrafikken skal ha rett i at trafikken på nye veier kan være mer energieffektiv enn på gamle. Dette ble fastslått ved testkjøring av ca. 3 mil ny og gammel E18 mellom Grimstad og Kristiansand. Drivstoff-forbruket for 50 tonns vogntog ble redusert med ca. 30 prosent, noe skyldtes kortere vei, men viktigst er rett og flat vei. Men personbiler fikk knapt gevinst, mest på grunn av mye høyere tillatt fart. Men tross stor gevinst for store biler, viste totalberegninger at det vil ta minst 25 år før utslippene fra byggingen er inntjent. Da er ikke tatt med at ny vei skal ha vedlikehold, i tillegg til den gamle.

Follobanen: Et estimat for gjennomsnittlig CO₂ -utslipp

Omfattende utredninger av høyhastighetsbaner i Norge kom ut tilsvarende: klimagevinsten viste seg å komme for sent.

For å understreke betydningen av investeringsfasen, kan vi gjøre en lignende betraktning for den omtalte Follobanen: Et estimat for gjennomsnittlig CO₂ -utslipp for personbiler i Norge de nærmeste 20 årene kan baseres på dagens nye biler: 120 gram/km, eller 2,6 kg på 22 km. Anleggsutslippet på 700.000 tonn vil da tilsvare utslippet fra 270 millioner bilturer á 22 km. For å oppveie anleggsutslippet i løpet av 20 år, må trafikken reduseres med 37.000 personbilturer á 22 km - hver dag i 20 år. Anslår vi et belegg på 1,2 personer pr. bil og 200 personer pr. tog, vil en slik reduksjon i biltrafikken kreve 110 nye togavganger daglig i begge retninger mellom Oslo og Ski! Jeg ser da bort fra noe gevinst på gods, men også fra at eldrift betyr utslipp.

Være forsiktig med uten videre å kalle jernbanebygging klimatiltak!

Om 20 år vil utslippet fra nye personbiler være svært lite som følge av teknisk utvikling, spørsmålet er da om toget noensinne vil gi klimagevinst. Vår statsminister bør altså være forsiktig med uten videre å kalle jernbanebygging klimatiltak! Norge skal innen få tiår være et klimanøytralt land. Det må bety at investeringer med hensyn til klima må gi markante nettogevinster i løpet av 15-20 år, selv om fysisk levetid, f.eks. for et baneanlegg, er mye lenger. Vi må altså ta høyde for at mange planlagte, store vei- og baneprosjekter vil gjøre målet merkbart tyngre å nå.