Anleggskostnadene påvirker klimautslippene

I et klimaperspektiv blir utredningen for parsellen Nykirke- Barkåker spennende. Det helt avgjørende i et klimaperspektiv dreier seg ikke om utslipp fra framtidens biler, men om hvor store anleggskostnadene blir. Hvis forskjellen i anleggskostnadene for traséalternativene mellom Nykirke og Barkåker blir store, vil dette påvirke CO2-utslippene i en grad som kan være viktig for trasévalget. Spennende blir det også om vi får et komplett CO2- regnskap i utredningen fra Jernbaneverket.

Endelig er det grunn til å understreke at tap av verdifull dyrket mark har stor betydning i et fremtidig klimaregnskap. Linjen via Bakkenteigen gir nettopp stort tap av vår beste matjorda. Flere vesentlige faktorer taler derfor for at linjen via Bakkenteigen heller ikke er klimavennlig.

"Om ti år vil de fleste biler ikke ha forbrenningsmotor i det hele tatt".

Marius Holm, daglig leder i miljøstiftelsen ZERO uttalte til Forbrukerinspektørene den 4.11.2015: "Om ti år vil de fleste biler ikke ha forbrenningsmotor i det hele tatt". Og at dagens hybrid- og elbiler er sannsynligvis en mellomfase før vi får framtidens utslippsfrie biler. Parsellen Nykirke – Barkåker er beregnet ferdig 2024 og full IC utbygging i hele Vestfold er planlagt ferdig 2030 Når jernbanestasjonen står klar på Skoppum Vest vil vi ha gode kollektive tilbringer tjenester og dersom du ankommer stasjonen med bil, kjører du mest sannsynlig utslippsfritt.