For å nå målet om sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg innen 2023, bør vi ha godkjente kommunedelplaner sommeren 2016, og vi MÅ ha det i løpet av 2016.
–Vi må finne den løsningen som er best i forhold til de samfunnsmålene vi skal fylle.
–Brua i korridor 1 blir 500 meter kortere enn i de andre alternativene, men den kan bli opp til 56 meter høy. Det kan bli alt fra 50 til 70 meter mellom brupilarene og brupilarene må forankres til fjell, og det kan være 40-50 meter ned til fjell enkelte steder.
JBV minnet også om at kommunene og fylket uansett valg av korridor må arbeide videre med knutepunktutviklingen rundt den nye stasjonen.

Hvilken korridor vi anbefaler vil først bli offentlig når vi oversender planen til førstegangs behandling i kommunene Re, Tønsberg og Horten i januar/februar 2016, sier Elsebeth A. Bakke, som er Jernbaneverkets planleggingsleder for strekningen Nykirke-Barkåker.
Når Jernbaneverket har levert sin anbefaling, er det opp til de tre berørte kommunene å vedta kommunedelplaner. Hvis kommunene ikke blir enige om trasé, kan det bety store forsinkelser for prosjektet.