INFORMASJONSMØTENE 26. NOVEMBER 2015

26. november ble det avholdt informasjonsmøter om videre planprosess av InterCity-strekningen Nykirke-Barkåker og detaljering rundt de tre korridorene.


Møtene startet med en orientering av planleggingsleder Elsebeth A. Bakke om status for prosjektet og sammenhengen med den øvrige InterCity-utbyggingen.


Jernbaneverket har besluttet å ikke offentliggjøre utredningene stykkevis og delt, men å legge frem hele materialet samlet, sammen med Jernbaneverkets anbefaling av alternativ, når materialet oversendes kommunene for behandling. Planen er at dette skal skje i februar 2016.

Bildet under er fra det åpne møtet på Bakkenteigen. Foto: Hilde Lillejord / JBV

Orientering fra rådgiverne

Sven Narum, assisterende oppdragsleder fra rådgivergruppen, la fram detaljene rundt de ulike korridorene og viste nye 3D-modeller av hvert alternativ.


- Det skal legges til rette for at det kan være tre tog på stasjonen samtidig, og en mulighet for å kunne snu enkelte tog.

Narum orienterte også om løsningene for stasjonene og hvordan de kan betjenes med buss. Mulige parkerings- og veiforbindelser for de ulike alternativene ble gjennomgått mens størrelse på parkering vil avklares nærmere i reguleringsplanen. For alle alternativene må veinettet tilpasses for å få til gode adkomster.


KHV avfotograferte lysbildene fra PowerPoint presentasjonen den 26. november og presenterer disse bildene i fire dokumenter, ett for hvert alternativ og en med informasjon om planprosessen.        Se de neste seksjonene under.

Bildet under viser Viadukten/brua mot Bakkenteigen. Lengde 2 100 meter og største høyde 56 meter. Illustrasjon: Jernbaneverket

Det foreslåtte nye knutepunktet/stasjonen ligger til høyre for Rv 19, rett vest for Adalsborgen. Tettstedet Skoppum i venstre bildekant, boligfeltet Viulsrødåsen ved den røde prikken i bildet. Byggene til Ferno Norden og Jotron ligger i midten i nedre del av bildet. Illustrasjon: Jernbaneverket

Gunnar Ridderström, også fra rådgivergruppen, forklarte litt om utredningen av andre samfunnsmessige virkninger. Utredningen omfatter lokal og regional utvikling, netto ringvirkninger og fordelingsvirkninger. Han sa at hensikten nå er ikke å forsøke å forutse hvordan fremtiden vil bli, men å vurdere hvor robuste de tre alternativene er i forhold til endringer i fremtiden. Hvordan blir ringvirkningene for en ny stasjonsplassering? Hvilke drivkrefter må vi forholde oss til i fremtiden? Hvilken betydning vil økonomi og næringsetablering ha? - Dette knutepunktet kommer til å konkurrere med andre knutepunkt i Vestfold, å forutse hva som vil kunne etablere seg rundt en ny stasjon er med andre ord utfordrende å vurdere.


Jernbaneverket har informasjon fra møtene 26. november på egen nettside. Se her