Planleggingsleder Elsebeth Bakke innledet med en oppfordring om å huske at man ikke bare skal på toget, men skal også av. 

For å nå målet om sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg innen 2023, bør vi ha godkjente kommunedelplaner sommeren 2016, og vi MÅ ha det i løpet av 2016, klargjorde Bakke.


Hva vektlegges?

–Vi må finne den løsningen som er best i forhold til de samfunnsmålene vi skal fylle


Oppfordret til respekt

På spørsmål om det var dagens situasjon eller framtidig potensiale som ble lagt til grunn for vurderingene av knutepunktutviklingen, svarte Bakke at Jernbaneverket tar begge deler med i beregningen.


Informerte om løsningene

Rådgiver Sven Narum bekreftet at det nå jobbes med ett alternativ per korridor, og at fokus er på faktaregistreringer omkring disse.


Interesserte i bru-fakta

–Brua i korridor 1 blir 500 meter kortere enn i de andre alternativene, men den kan bli opp til 56 meter høy. Det kan bli alt fra 50 til 70 meter mellom brupilarene. Lengre mellomrom betyr kraftigere bru. Brupilarene må forankres til fjell, og det kan være 40-50 meter ned til fjell enkelte steder, opplyste Narum. Oppe på brua kommer i tillegg kontaktlednings-master og kanskje støyskjerm . Det kom spørsmål fra salen om hvorvidt bruhøyden gjør noen forskjell for jordvernet, noe Narum ikke trodde.


Neppe stasjon på bru

For korridor 2, jobber man nå med en stasjonslokalisering sør for brua, 1,5 - 2 kilometer i gangavstand fra Bakkenteigen.

For korridor 3, jobbes det nå med det midtre alternativet med stasjon rett sør for Rv19. Den legges i randsonen mellom skog og jordbruk og går like vest for Adalsborgen.


Transportmodeller

–Vi vil benytte en «tilgjengelighetsmodell» som analyserer tidsforbruk fra stasjon til nærområdet både for bil, gange og sykkel.


Støy

– Vi holder på med støyberegninger. Grensen for jernbane 58 desibel.   55 desibel er omtrent som støy fra en samtale i et rom, opplyste Narum.


Veinett

–Vi holder nå på å se på mulige tilfartsveier og parkering, fortalte Narum


Manet til framsyn

Elsebeth Bakke minnet også om at kommunene og fylket uansett valg av korridor må arbeide videre med knutepunktutviklingen rundt den nye stasjonen.Stasjon nær Adaltjern?

Jernbaneverket presenterte sine reviderte planer 17.06.2015:

Stasjon ved Bakkenteigen planlegges nå vest for høyskolen

Delvis inn i naturvernområdet

Bebyggelse på høyskolen må bygges om

Brua over Borreskåle er trukket ytterligere vestover

Bruhøyde på det høyeste ved Skillebru nesten 60 meter


Korridor 2 over Skoppum øst med bru øst for Skoppum

Bru ca 30 meter høy i gjennomsnitt, opptil 40 m på det høyeste

Lengde ca 1 600 meter

Stasjon ved rv 19 eller nærmere høyskolen


Korridor 3 over Skoppum vest

Stasjon rett vest for Adalsborgen

Traseen er justert litt mot øst ved Viulsrød for å unngå næringsbebyggelse

Ingen bruer, men lengre tunneler

Trase øst for Adalsborgen skrinlagt


Se bilder av noen plansjer fra presentasjonen 17.06.2015

3 møter i mars

Mange konstruktive forslag

Deltakerne i referansegruppen for Nykirke-Barkåker gjorde en god jobb da de møttes 24. mars for å diskutere fordeler og ulemper ved de ulike alternativene.


God stemning på dialogmøte

Jernbaneverket møtte 24. mars 70 personer til dialogmøte om hvor spor og stasjon skal ligge mellom Nykirke og Barkåker - og mer engasjerte møtedeltakere skal man lete lenge etter.


Stor deltagelse på informasjonsmøter

I Nasjonal transportplan for perioden 2014 – 2023 er det bestemt at det skal stå klart et nytt dobbeltspor på strekningen Nykirke – Barkåker i 2023. Strekningen er nå under planlegging. Jernbaneverket ønsker en åpen prosess og informerte tirsdag 17. mars om arbeidet så langt, og om hvordan potensielt berørte og interesserte kan gi innspill.