Næringsutvikling

Gode bomiljøer er positivt også for næringsliv og næringsutvikling. Viktigst er vel likevel tilrettelegging for løsninger av gode og begrunnede behov for transport av varer og tjenester. Transportløsningene må bli et konkurransefortrinn for næringslivet i regionen. Muligheter for nye knutepunkt mellom jernbanen og E18 må utredes.


«Banen vil gi økt kapasitet for person- og godstransport i IC-området og sikre tilstrekkelig punktlighet, frekvens og reisetid.»


«Regional plan for intermodal godstransport har som formål å flytte en større andel av godstransportarbeidet fra vei til bane og sjø. En mulig introduksjon av godstransport på Vestfoldbanen, og mulighet til godsomlasting til eller fra sjø i Drammen, Larvik og Grenland vil gi et viktig bidrag til reduserte klimagassutslipp. Forslag til planprogram er sendt på høring.»


Sitater fra jernbaneverkets forslag til planprogram.

Høyskolesenteret

Høyskoler og forskningssentre er alltid i utvikling. Det gjelder ikke minst Høgskolen i Buskerud/Vestfold med planer om utvikling til universitet. God kommunikasjon er og vil bli viktig. Samtidig må høyskolen og forskningssenteret på Bakkenteigen sikres nødvendige ekspansjonsmuligheter. Traseer i den østre korridoren med stasjon på Borre (Glenne) vil begrense slike muligheter.