Deling av bygder

Deling av bygder og tettsteder

«Området sør for Adal» omtales kun en gang i forslaget til kommunedelplan. Dette området strekker seg fra grensen mellom Horten og Tønsberg til Barkåker. Området heter Jareteigen og er ei bygd. Området består av et åpent vakkert landskap, med høyverdige landbruksarealer, kulturlandskap og grønnstruktur i tillegg til gode rekreasjonsmuligheter. Spesielt de to østre alternativene, korridoralternativ 1 og 2, vil få store konsekvenser for hele dette området. Bygda vil bli fysisk delt i to (diagonalt), svært mange og store landbruksarealer vil bli kraftig berørt, mange hus vil bli direkte berørt og hele området forulempet av støy. Det åpne landskapet med vid utsikt vil bli stengt av en fysisk barriere, en høy jernbanefylling.


Vi er også urolige for at Nykirke kan bli delt i to hvis forslaget om korridor øst for Nykirke blir aktuell.


Korridor øst for Nykirke

I planforslaget er det i den siste tiden kommet et nytt element ved beskrivelse av aktuelle korridorer. Dette innspillet er bruken av gammelt spor gjennom Nykirke. Vi forutsetter at vedtak i Horten kommune og fylkestinget i Vestfold om nedsenket løsning med kulvert legges til grunn for utredningene. Vi syns at denne løsningen er svært dårlig da den vil føre til utbygging på mye høyverdig landbruksjord og berøre et område med mange viktige kulturminner. Vi stiller også spørsmål hvorfor denne korridoren har kommet med nå?