Befolkningsvekst og bomiljø

Regionen som den nye banen skal betjene, er attraktiv som bosted pga sentral beliggenhet, godt klima, variert natur og mulighet for rikholdige kulturopplevelser. 


Ventet sterk befolkningsvekst vil forsterke denne situasjonen, avlastning for Oslo nevnes som ett sannsynlig utviklingstrekk. Kommunedelplanarbeidet må vise konsekvenser for eksisterende bomiljøer og samtidig peke på muligheter for ny boligetablering og knutepunktutvikling. 


Arkitektfirmaet Snøhetta har ved mulighetsstudier, blant annet i dette området, vist at gode samfunnsnyttige løsninger finnes også når bærekraftighet og langsiktighet legges til grunn. Bruk av slik kunnskap vil bidra til valg som kan svekke presset på eksisterende byer og tettsteder og bidra til god byutvikling.


Støybelastningen ved de forskjellige alternativene må kartlegges. Ikke bare ”avgitt” støy fra banen må forklares, men også hvordan den vil oppleves for eksisterende og sannsynlige nye boområder. Særlig vil dette gjelde støybelastningen fra broer og fyllinger.

Konsekvenser for nærmiljø

I tillegg til konsekvenser av støy og luftforurensning vil fysiske inngrep få betydning for nærmiljø, bokvalitet og friluftsliv. Dette må kommunedelplanen belyse, helst med video og bildemontasjer som viser inngrepene fra beboeres side.


Flere togavganger i framtiden

Ved behandling av støyforholdene, må det tas høyde for flere avganger på banen da dette vil føre til langt høyere støybelastning. I planpresentasjonen snakkes det om fire avganger i timen – to i hver retning. Ved en naturlig økning av IC linjen, gjennomgående høyhastighetstog og godstransport, vil det bli mer enn 10 tog i timen. I tillegg utredes nå sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørvestbanen (Kristiansand og Stavanger). Det vil i framtiden kunne øke tog frekvensen betydelig bl.a. med mange gjennomgående tog med hastighet opptil 250 km/t. «Banen vil gi økt kapasitet for person- og godstransport i IC-området og sikre tilstrekkelig punktlighet, frekvens og reisetid.»


«Regional plan for intermodal godstransport har som formål å flytte en større andel av godstransportarbeidet fra vei til bane og sjø. En mulig introduksjon av godstransport på Vestfoldbanen, og mulighet til godsomlasting til eller fra sjø i Drammen, Larvik og Grenland vil gi et viktig bidrag til reduserte klimagassutslipp.» Sitater fra jernbaneverkets forslag til planprogram


Utsikt fra toget

Forslag til planprogram: «Reiseopplevelsen og mulighetene for utsikt til det verdifulle landskapet skal vektlegges.» Det må avklares i hvilken grad utsikt fra toget skal vektlegges i forhold til hvilke inngrep i landskapet dette gir. Hensynet til landskap og bokvalitet må telle mer enn de reisendes muligheter for utsikt.

Bærekraftig utvikling

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) 

Vi forutsetter at RPBA-planen legges til grunn for Jernbaneverkets arbeid i sin helhet. Plandokumentet (forslag til kommunedelplan) bør belyse at det er to avklaringsområder som er nevnt for Horten i RPBA. Det er høyskoleområdet på Bakkenteigen, og det er tettstedsområdet på Skoppum. Det bør også nevnes at Re kommune har et avklaringsområde ved Undrumsdal. Konsekvensene ved en stasjonsetablering vil få stor betydning for utviklingen av Re. 


Jord og skog er tatt med under ikke prissatte konsekvenser under naturressurser i avsnitt 4.4.7. Dette er produksjonsarealer med en verdi som må synliggjøres. Internasjonalt (bl.a. i FNs ferske klimarapport), nasjonalt (jfr. gjeldende mat- og landbrukspolitikk og næringskomiteens enstemmige anmodning om en ny helhetlig jordvernstrategi) og regionalt (bl.a. i RPBA) understrekes verdens og landets sterkt økende behov for mat. Forståelsen av dette må komme til uttrykk gjennom prissetting av tapt matproduksjon. Særlig bør dette gjelde for en stor og statlig aktør som JBV. 


Utbyggingsprinsipper i Horten

Nye kommuneplaner vil sette fokus på kommunenes fremtidige utvikling i områdene, det vil medføre endringer i planens oversikter over befolkningstetthet og arbeidsplasstetthet. De vurderingene som skal gjøres, må derfor ta utgangspunkt i kommunenes nye kommuneplaner som nå er under arbeid. Et meget viktig punkt vil bli Horten kommunes strategi for utviklingsretninger i kommunen. Horten kommune har tidligere vedtatt at utbyggingsprinsippet for kommunen skal være «spredt konsentrasjon». Dagens gode utbyggingsmønster med Nykirke, Skoppum, Borre, Åsgårdstrand og Horten sentrum som avgrensede og konsentrerte utbyggingsområder, skal opprettholdes og forsterkes. Dersom dette prinsippet fortsatt har bred forankring, vil en eventuell «båndbyutvikling» ikke være aktuell. 


Regional utvikling i Vestfold

Siden et trafikknutepunkt i Horten nødvendigvis må bli lagt utenfor sentrumsområdet, vil et nasjonalt og regionalt ønske om utvikling og styrking av byene bli annerledes her. (Se beskrivelse av Hortens spesielle situasjon.) Dette betyr at konsentrasjonen i Horten vil måtte skje i forbindelse med tettstedene. Der det i planutkastet påpekes at alternativene vil påvirke konsentrasjonen i bysentrene, bør dette suppleres med utviklingen av tettsteder for Hortens spesielle situasjon. 

En utvikling rundt tettstedene vil få betydning for Vestfoldsamfunnet. Bakkenteigens betydning er nevnt, her bør også Skoppums betydning nevnes da det allerede er etablert flere bedrifter i området. Her er det et langt større areal for videre næringsutvikling og boligbygging. Dessuten har Skoppum en meget strategisk plassering ved E-18 og gode muligheter for innfartsparkering for reisende fra nærliggende områder. Dette har stor betydning for pendlere til og fra Vestfold.