Alternativ 1, Bakkenteigen

Alternativ 1 Bakkenteigen krysser Sandeelva som er innløpselv til Borrevannet fra sør. Traséen vil i tillegg krysse en side gren fra Nykirkeområdet i nord. Vi legger til grunn at kryssingen vil skje med bruer, og at anleggsfasen vil representere en vesentlig utfordring hva gjelder å begrense partikkelforurensning fra arbeid med pilarer, anleggsveier, masseutskifting.m.m.


Konsekvensutredningen må belyse tiltakets påvirkning og anvise hvilke avbøtende tiltak som kan iverksettes. Vi drøfter anleggsfasen spesielt i pkt. 7 i dette brevet (Konsekvenser i anleggsfasen)


Utslipp av prosessvann fra driving av fjelltunneler kan påvirke vannforekomster negativt. Også dette drøfter vi nærmere i pkt. 7. (Konsekvenser i anleggsfasen)

Alternativ 2, Skoppum øst

Slik traseen nå er skissert, har den ved stedet Ryggland nærføring med bekken fra Nykirke som renner gjennom Bondalen sydover mot Sandeelva. Vi anbefaler å forsøke å trekke traseen sydvestover for å unngå slik nærføring, se brevets vedlegg 3. Dette kan løses innenfor den varslede korridoren, kfr. kart på side 12 i planprogrammet.


Trasealternativet Skoppum øst krysser Sandeelva ved Sande Mølle og i Adal. Vi legger til grunn at traseen vil krysse på bru ved Sande Mølle. Også når det gjelder bekkekryssingen i Adal er bru et anbefalt alternativ fra vår side. Spørsmålet må i alle fall drøftes i konsekvensutredningen.


Søndre del av traseen vil ha nærføring til Sverstadbekken fram mot parselldelet nord for Barkåker. Her bør traseen søkes holdt borte fra selve bekkesonen, noe det synes å ligge godt til rette for. Vi gjør oppmerksom på at Sverstadbekken er en viktig gyte- og oppvekstbekk for sjøørret. Bekkesonen er avmerket som en prioritert naturtype, og den er gitt A-verdi i den regionale klassifiseringen av natur.


Konsekvensutredningen må belyse konsekvenser for fisk og andre vannlevende organismer, og belyse hvordan eventuelle ulemper kan reduseres. Ved kryssing og nærføring av vassdrag vil generelt bru være gunstigere enn banelegeme på fylling med vannløpet i stikkrenne.


Vi kommer tilbake til utfordringer i anleggsfasen under pkt. 7 (Konsekvenser i anleggsfasen).

Alternativ 3, Skoppum vest

Vi viser til kommentarene om tjernet Hengsrudvann og Sverstadbekken i pkt. 5.4 ovenfor. Ved å legge traseen gjennom høydedraget Gråmunken som foreslått reduseres påvirkningen på begge disse vannforekomstene. Utover dette har alternativ 3 Skoppum vest knapt nærføring til overflatevann med årssikker vannføring. Det bør imidlertid nevnes at Statens vegvesen nord for Kopstadkrysset i Horten har anlagt et rensebasseng for overflatevann fra E18.


Når det gjelder vannforsyning til enkelthus med bôrebrønner i fjell, må det kartlegges om slike anlegg vil bli påvirket av traseen.