Nærmiljø og friluftsliv, inkl. støy

Støy

Alternativ 1, Bakkenteigen: Jernbanens støyutbredelse vil belaste boligområder, skoler, institusjoner samt natur og rekreasjonsområder. Borrevannet med nærområder er et særlig sårbart område med tanke på støy i natur og friluftsområder langs alternativ 1 Bakkenteigen naturreservat. Dette innebærer at støyutbredelsen må drøftes både for tradisjonelle byggeområder og for natur- og friluftsområder. Når det gjelder natur er eventuell påvirkning for fugl en aktuell problemstilling ut fra det rike fuglelivet i og ved Borrevannet.

Alternativ 2, Skoppum øst: Hva gjelder støy har alternativet nærføring til enkeltboliger langs store deler av traseen. For øvrig må støypåvirkning i natur - og friluftsområder vises i form av støysonekart, som basis for drøfting i utredningen.

Alternativ 3, Skoppum vest: Vi forventer at det som ledd i konsekvensutredningen utarbeides støysonekart både i områder med bebyggelse og i natur-/friluftsområder. Støypåvirkning, fragmentering av turområder og barrierevirkning vil være viktige aspekter knyttet til friluftsliv i den påfølgende konsekvensutredningen.

Nærmiljø og friluftsliv

Alternativ 1, Bakkenteigen

Alternativ 1. Bakkenteigen vil ha nærføring til tettstedene Nykirke og Kirkebakken, samt en rekke mindre bomiljøer og enkelthus langs hele traseen. Jernbanen vil i dagsoner representere en uoverstigelig barriere for barn og voksne til/fra tur- og lekeområder. Forbindelsen mellom tettstedet Kirkebakken og skogområdet Tonsåsen er eksempel på en slik viktig forbindelse som dette trasealternativet utfordrer. Også områdenes verdi for friluftsliv ble kartlagt på oversiktsnivå som ledd i RPBA. Metoden er beskrevet av Fylkesmannen i heftet Kartlegging av regional grønnstruktur datert 23.05.2011. Kartet er gjengitt på fig. 10, side 24 i planprogrammet. Vi understreker at kartleggingen her er grovmasket, og det vil være behov for en nærmere vurdering og verdsetting av enkelte delområder.

Nærmiljø og friluftsliv Alternativ 2, Skoppum øst

Det mosaikkpregede jord- og skoglandskapet mellom Skoppum og Nykirke har relativ høy verdi for friluftsliv (klasse B), som vist på temakartet på side 24 i planprogrammet. Området har bl.a. betydelig verdi som skiturområde vinterstid, med lysløype ut fra Nykirke tettsted. Som for de andre alternativene vil alternativ 2 Skoppum øst påvirke dette området negativt i form av barriere- effekt og støy. I Adal vil traseen skjære gjennom turområdet/skogområdet Adal-Lørge som er rangert med A- verdi (også) mhp rekreasjonsverdi. I syd mot parselldelet nord for Barkåker tangerer Alternativ 2 de ytre delene av Tangsrødmarka som i temakartet gjengitt i planprogrammet har fått B-verdi. Av avbøtende tiltak må det i plan- og utredningsprosessen vurderes om det er hensiktsmessig med en fjelltunnel på noen hundre meter sør for stasjonsområdet, vest for landbrukseiendommene Lørge og Kimestad. Generelt vil tunnel- og brustrekninger utgjøre svært verdifulle tiltak for å redusere jernbanens-barrierevirkning. Tunnel i Sletterødåsen er et godt eksempel på dette. Kanskje kan det tenkes kortere tunnelstrekninger også andre steder på strekningen.

Nærmiljø og friluftsliv

Alternativ 3, Skoppum vest

Som vist på temakartet om rekreasjonsverdi i planprogrammet krysser traséen gjennom et viktig friluftsområde (B-verdi) vest og nord for tettstedet Skoppum. Imidlertid ligger det an til at jernbanen vil gå i fjelltunnel det aller meste av denne strekningen. Dette vil redusere ulempene for friluftsliv avgjørende denne strekningen. I Tangsrødmarka (syd for fy. 665 Solerødveien) har vi anbefalt en variant med fjelltunnel gjennom sentrale deler av marka, som utgjør et A-område mhp rekreasjonsverdi. Dette A-området strekker seg sydover i marka helt til parselldelet nord for Barkåker. Vi har i pkt. 5.1 ovenfor anbefalt å flytte traseen østover av hensyn til kurvatur og fjelloverdekning i tunnel. Dette vil være gunstig også for de sørlige delene av Tangsrødmarka som friluftsområde, fordi de mest verdifulle delene dermed ikke blir direkte berørt av traseen. Støymessig vil det være en fordel om jernbanen ligger dypt i terrenget.