Fylkesmannens medvirkning

Grunnlaget for vår medvirkning framgår især av pbl § 3-2 Ansvar og bistand i planleggingen. Fylkesmannen vil bidra til at endelig planforslag unngår konflikter med nasjonale og viktige regionale interesser innenfor miljøvern, landbruk, samfunnssikkerhet, folkehelse samt barn og unges interesser. Fylkesmannen deltok i Jernbaneverkets samarbeidsgruppe under arbeidet med KVU for IC- strekningen Oslo - Skien i 2011 - 12. I embetets skriftlige uttalelse av 27.06.2012 støttet vi JBVs anbefaling om å velge konsept 4 C som innebærer dimensjonerende hastighet på 250 km/t. Videre anbefalte vi å utrede alle de tre aktuelle trasealternativene på parsellen Nykirke - Barkåker. Vi karakteriserte alternativer uten stasjon i Horten kommune som «ikke interessant» med henvisning til det betydelige trafikkgrunnlaget som kommunen representerer. Vi anbefalte for øvrig å opprettholde Stokke stasjon i tillegg til etablering av ny stasjon på Torp.

Meddele planfaglige innspill

Vi vil nedenfor meddele planfaglige innspill samt kommentarer til utredningsprogrammet under hvert hovedalternativ/-korridor. Innspill om optimalisering av alternativene vil være en del av dette.


Generelt er vi opptatt av at alle alternativene skal være gjenstand for ytterligere optimalisering og konsekvensutredning fra JBVs side i løpet av plan- og utredningsfasen, med sikte på at det skal foreligge et fullgodt beslutnings grunnlag ved valg av trase. Traseenes sterke sider må videreutvikles, og deres svake sider må i prosessen søkes modifisert.


Når det gjelder innhenting av kunnskap til konsekvensutredningen viser vi for ordens skyld til forskrift om konsekvensutredninger av 26.06.2009 (KU-forskriften) § 9 første ledd, tredje og fjerde setning: «Konsekvensutredningen skal ta utgangspunkt i foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. Der hvor slik kunnskap ikke foreligger om viktige forhold skal det i nødvendig grad innhentes ny kunnskap.» Vi kommer tilbake til dette under temaet natur, hvor kartleggingsstatus i dag gjennomgående er bedre utenfor (øst for) enn innenfor planområdet, hvor supplerende kartlegging kan bli nødvendig.