Konsekvenser i anleggsfasen

Vi har merket oss at planprogrammets pkt. 4.4.1 omhandler konsekvenser i anleggsfasen, og vi vil nedenfor kommentere og gi innspill til dette temaet.


Fylkesmannens miljø- og samfunnssikkerhetsavdeling har over flere år erfart de spesielle utfordringene som anleggsperioden medfører for lokalbefolkning, landbruksdrift, naturområder og vassdrag.

Belastningen for lokalbefolkningen

Ulempene for jordbruksdrift

Partikkelforurensning som følge av jorderosjon

De berørte kommunene med kommunehelsetjenesten har definitivt større innsikt i og inngrep med belastningen for lokalbefolkningen som et slikt omfattende og langvarig anlegg kan medføre. Dette har bl.a. å gjøre med anleggsstøy, inkl. arbeid på kveld- og nattetid, opplevd trafikkfare, rystelser, redusert vannkvalitet i lokale vannforekomster, eventuelt drikkevannskilder m.fl.


Når det gjelder jordbruksdrift vil ulempene bestå i midlertid omdisponering av arealer til anleggsveier, riggområder og andre anleggsområder. Ulemper i form av redusert avlingsnivå kan vare i flere år etter at vedkommende areal er tilbakeført til jordbruksproduksjon.


I skogområder er det gjerne lettere å avbøte slike skader ved rehabilitering av jordsmonnet og tilplantning. Det er også eksempler på at skogbruket vil ha nytte av tidligere anleggsveier i skogsdriften.


Når det gjelder vassdrag, er partikkelforurensning som følge av jorderosjon i anleggsområdet erfaringsmessig det største problemet. Dette skyldes at det må gjennomføres omfattende gravearbeid og masseutskifting i områder med løsmasser. I fjellterreng må jord- og torvlag fjernes før boring og fjellsprengning.  FOTO: nab.no

Utslipp av prosessvann

Deponering og mellomlagring av stein

Tunneldriving fordrer spesiell oppfølging i anleggsfasen fordi drivingen gir et overskudd av sterkt forurenset prosessvann. Steinpartikler, nitrogenforbindelser og høy pH er hovedutfordringer knyttet til prosessvannet. Dette fordrer grundige rensetiltak og nøye vurderinger knyttet til utslippet og resipienten.


Deponering og mellomlagring av sprengt stein vil i noen grad være beheftet med de samme risikomomentene. Også disponering av bløte leirmasser, renskemasser eller andre masser vil være beheftet med avrenningsfare. Det er viktig at både arealbehov og miljøkonsekvenser av dette klarlegges i den forestående plan- og utredningsprosessen.


Generelt anbefaler vi at konsekvensutredningen drøfter hvilket omfang slike ulemper i anleggsfasen kan få for hvert enkelt alternativ. Like viktig er det at utredningen drøfter hvilke avbøtende tiltak som kan iverksettes. FOTO: Jernbaneverket