Merknader fra Fylkesmannen i Vestfold,

miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen

Planprogrammet for kommunedelplan dobbeltsporet Nykirke – Barkåker ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring 28.02.2014 med frist 11.04.2014 for merknader.


Asplan Viak AS var engasjert av Jernbaneverket for å utarbeide planprogrammet dobbeltsporet Nykirke – Barkåker.


Merknader til forslag til planprogram ble sammenfattet og kommentert i eget dokument. Uttalelsen fra Fylkesmannen i Vestfold, miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen er under denne fanen gjengitt i sin helhet under temaene: Traséen, Landskap, Nærmiljø og friluftsliv, inkl. støy, Naturmiljø, Vannforekomster, Landbruk, Samfunnssikkerhet. Alle i forhold til de tre alternativene Bakkenteigen, Skoppum øst og Skoppum vest. I tillegg har Fylkesmann beskrevet temaene: Konsekvenser for utslipp av klimagasser og Konsekvenser i anleggsfasen. Innledningsvis beskriver Fylkesmannen: Plansaken og Fylkesmannens medvirkning. Fylkesmannens anbefalinger er oppsummert i et eget punkt: Oppsummering. (Se siste seksjon under fanen Plansaker)


Fylkesmannens merknadsdokument er faglig godt, underbygd med basis i gjeldende lover og forskrifter, lokale dokumenter og registreringer av forskjellig slag og god innsikt i de tre berørte kommunene. Bl.a. oversikt over «utvalgte naturtyper», rødliste arter, kulturhistorie og biologisk mangfold, elver og bekker som kan bli berørt og områder av nasjonal og regional betydning.


På grunnlag av momenter framkommet under høring og offentlig ettersyn foreslo Jernbaneverket en del presiseringer i «Det fastsatte planprogrammet» datert 9. september 2014. Det ble gjort endringer som er beskrevet i nederste seksjon under.

INNSIGELSE VARSLET I 1997 OG 2006

Tidligere har Fylkesmannens miljøvernavdeling varslet innsigelser til jernbaneutbygging over Borreskåla, Raet og Adal/Jareteigen – parsellen Nykirke - Barkåker. Det ble varslet innsigelse i 1997 og i 2006. Grunnlaget for innsigelsen var den samme i 2006, men «med forsterket fokus på konflikten med Raet som naturdokument og de betydelige ulemper H5 representerer for friluftsliv og barns lek for Kirkebakkene befolkning». H5 vil si korridor over Bakkenteigen.


Det er med bekymring og undring vi registrer at det ikke er varslet innsigelse i forbindelse med siste KVU og behandlingen av kommunedelplan for parsellen Nykirke - Barkåker. Vi har registrert at Fylkesmannen/ miljøvernavdelingen har skrevet en vel argumentert høringsuttalelse til kommunedelplanen der mange av konfliktområdene berøres og hvor det pekes på avbøtende tiltak og konkrete forslag til endringer i planen.


Både samfunns- og miljøkonsekvensene er fortsatt så store ved korridoralternativene over Bakkenteigen og Skoppum øst at det burde vært varslet mulig innsigelse til begge disse alternativene, spesielt fordi det foreligger et tredje alternativ som ligger utenfor de rødmarkerte konfliktområdene i regionen. I forhold til begrunnelsene for de varslede innsigelsene tidligere synes konfliktnivået i de siste planene for Bakkenteigen- og Skoppum øst alternativet og ha blitt skjerpet. Det er også uheldig at en eventuell utydelighet fra miljøforvaltningen kan resultere i en forsinket framdrift i en så stor og viktig samfunnsutvikling.

"SAMFUNNSINTERESSER AV VESENTLIG VERDI"

Varsel om innsigelse er fremmet mange ganger fra både Fylkesmann og Fylkeslandbruksstyret i forhold til utbyggingsplaner i forhold til Bakkenteigen og forslag til jernbaneutbygging over Bakkenteigen. Det refereres også mange ganger til «Samfunnsnytten» og den begrunnelsen er benyttet mange ganger fra 1983/84 og fram til i dag, slik at vi med god grunn kan snakke om en DOMINOEFFEKT. Er det ikke en grense for hvor mange ganger den samme begrunnelsen kan benyttes i samme område??


Vi kan ikke se at lovverket eller forskrifter er endret. Vi har derfor med stor bekymring grunn til å spørre om det er en ny praksis eller om det er politiske føringer som er årsak denne endrede praksis hos Fylkesmannen i Vestfold.


1983 -84 FRA REGULERINGSBEHANDLINGEN VED ETABLERING AV HØGSKOLEN PÅ BAKKENTEIGEN: Vi vil peke på at det allerede i 1983/84 fra fylkeslandbruks myndighetene ble tatt hensyn til: «samfunnsinteresser av vesentlig verdi», men de forutsatte at:  «Jordbruksarealer nord og syd for området ble regulert til landbruksformål.»


1996/97 Modernisering av Vestfoldbanen: «Vi (Fylkesmannen) uttalte oss til modernisering av Vestfoldbanene, parsell Nykirke – Barkåker i 1997. Miljøvernavdelingen hadde innsigelse til H5, (Alternativ 1, Bakkenteigen)»


2000: Rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen: «Bakkenteigen ligger innenfor virkeområdet for rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen, men utenfor RPR-strandsone. Innenfor retningslinjenes virkeområde skal naturverdier, kulturminneverdier og rekreasjonsverdier forvaltes som en ressurs av nasjonal betydning, til beste for befolkningen i dag og i framtiden.


2006: FYLKESMANNEN I VESTFOLD: UTTALELSE TIL KOMMUNEPLAN HORTEN KOMMUNE – 2006 – 2018: «Vi vil ikke motsette oss at det foreslåtte 190 daa store området nord for Bakkenteigen avsettes til næring/offentlig formål. Samfunnsnytten er her utslagsgivende. Vi forutsetter likevel at flere avbøtende tiltak innarbeides i reguleringsfasen, og miljøvernavdelingen varsler innsigelse….»

UTBYGGINGSPRESS MOT KYSTSONEN: En eventuell etablering av et trafikk-knutepunkt som stasjon ved Kirkebakken vil over tid medføre et uimotståelig press mot utbygging øst for riksvei 19 mellom Åsgårdstrand og Kirkebakken. Det forholdet at områdene ligger i strandsonen til RPR for planlegging i Oslofjordområden, og at det er registrert nasjonalt verneverdige kulturlandskap i området, vil alene ikke kunne motstå et slikt utbyggingspress.


Raets nasjonale og internasjonale betydning som landform.


KONKLUSJON Vår konklusjon er at grunnlaget for miljøvernavdelingens innsigelse til jernbanealternativet H5 på parsell 6 ikke er svekket i dag sammenholdt med situasjonen i 1997. «Miljøvernavdelingen varsler innsiglse til H5-alternativet dersom dette skulle bli fremmet i den etterfølgende planprosessen. Grunnlaget for innsigelsen vil være som i 1997, men med forsterket fokus på konflikten med Raet som naturdokument og de betydelige ulemper H5 representerer for friluftsliv og barns lek for Kirkebakkens befolkning.»


Fylkesmannen peker også på at: «prinsippet bidrar…til å redusere utbyggingspresset i de kystnære områder i kommunen. Det motvirker også uheldig sammen bygging av Horten - Kirkebakken – Åsgårdstrand i et langsiktig perspektiv.»


«Fylkeslandbruksstyret varsler innsigelse til H5- alternativet, dersom denne løsningen skulle bli aktuell i den senere planleggingen. Innsigelsen er begrunnet med de negative konsekvenser for landbruk og kulturlandskap, og de langsiktige arealmessige virkninger av en stasjon ved Borre. Disse konsekvensene vil ikke være forenlig med de skjerpede nasjonale og regionale krav til jordvernet.

Endringer i «fastsatt planprogram» 9. september 2014:

Etter beslutning i Samferdselsdepartementet tas alternativ 3B, løsning uten stasjon i Horten, ut fra videre planlegging. Dette er også i samsvar med kommunenes vedtak under behandling av planprogrammet. Planprogrammet er gjennomgående endret i henhold til dette. Samferdselsdepartementets brev av 1. september 2014 er vedlagt i planprogrammet.


Det er i tillegg gjort følgende endringer i det fastsatte planprogrammet:

Kap 2.4 Relevant planarbeid for IC-strekningene: Suppleres med teknisk og økonomisk vurdering av godssportilknytning.

Kap 3.1 Alternativer: Ny overskrift 3.1.1 Felles forutsetninger. Forutsetningen om å vurdere fire (nå tre) alternativ presiseres. Vurdering av godssportilknytning er presisert. Innfartsparkering ved stasjonene føyet til som del av tiltaket (for alt 1, 2 og 3). Etterfølgende nivå 3-kapitler blir 3.1.2 osv.

Kap 4.3 Prissatte konsekvenser: Supplert med omtale av miljøkostnader knyttet til klimagassutslipp i anleggs-og driftsfasen.

Kap 4.4 Ikke prissatte konsekvenser: Ny overskrift 4.4.1 Tema og metode. Etterfølgende nivå 3-kapitler blir 4.4.2 osv.

Kap 4.4.2 Konsekvenser i anleggsperioden: Det presiseres at anleggskonsekvenser skal utredes for hvert tema (gjentas ikke i de etterfølgende kapitlene).

Kap 4.4.5 Nærmiljø og friluftsliv: Jakt og fiske som friluftsaktivitet omtales. Støy i friluftsområder beregnes.

Kap 4.4.6 Naturmiljø: Utredningsbehovet presiseres med behov for supplerende dokumentasjon og registrering av vilttrekk og vurdering av behov for vilttiltak.

Kap 4.4.7 Kulturmiljø: Omtalen av metode supplert med behovet for supplerende registreringer. Kap 4.4.8 Naturressurser: Jordvern framhevet som særlig viktig problemstilling

Kap 4.6 Lokal og regional utvikling: Utredningsoppgaver og metoder er presisert.

Kap 5.3.2 Samhandling, medvirkning og informasjon: Supplert med omtale av åpne kontordager og nyhetsark til berørte.

Kap 5.4 Planlagt framdrift: Tabellen er oppdatert mht antatt framdrift.

Kap 6 Dokumentasjon: Krav til innhold i planbeskrivelsen er presisert. Ytterligere presiseringer av utredningsoppgavene vil bli gjort i oppdragsspesifikasjonen for plan- og utredningsoppdraget.