Rødlistede fugler som benytter flommarken vest for Vassbånn

Data gjengitt i pkt 14 fra Ramsarsøknad – status for et utvalg rødlistede fugler som benytter flommarken vest for Vassbånn og Vassbånn og rødlistede spurvefugler med tilhold/hekkende i området. De oppgitte makstallene for ender og vadefugler stammer hovedsakelig fra flommarken som grenser inn mot korridoren i alternativ 1:


Stjertand:

Raster i små antall vår og høst. Maksimalt antall er 13 individer 04.05.2006. Fuglene raster hovedsakelig i flommarken som grenser inn mot togkorridor i alternativ 1.


Skjeand:

Raster i små antall vår og høst. Det foreligger også konstaterte hekkefunn fra 1948. Maksimalt er 12 individer sett rastende ved vannet sammen, bl.a. 02.10.2005. Fuglene raster hovedsakelig i flommarken som grenser inn mot togkorridor i alternativ 1.


Knekkand:

Årlig rastende på trekket om våren og litt utover i juni. Opp til 8 individer er sett sammen rastende på vårtrekket, bl.a. 30.04.1993. Hekkeindikasjoner foreligger noen få år. Fuglene raster hovedsakelig i flommarken som grenser inn mot togkorridor i alternativ 1.


Snadderand:

Nesten årlig rastende på trekket, hyppigst på våren, og maks 5 individer samme dag, bl.a. 17.04.2009. Fuglene raster hovedsakelig i flommarken som grenser inn mot togkorridor i alternativ 1.


Vannrikse:

Årlig hekkefugl. 1-2 par hekker.


Åkerrikse:

Syngende hanner i hekkesesongen er hørt i mange år. Har sannsynligvis hekket i noen av disse årene, bl.a. i 2006 og 2007 da en hann sang hele sommeren. Flere av de syngende fuglene er hørt under/tett opp i mot der togkorridoren i alternativ 1 er vist. Åkerrikse har status som kritisk truet.


Vaktel:

Stort sett årlig i hekkesesongen. Opp til 7 syngende hanner samtidig flere ganger sommeren 2011.


Vipe:

Vanlig hekkefugl rundt vannet, opp til 30 par i gode år. De siste år har arten minsket kraftig. I tillegg raster opp til 250 individer per dag på vårtrekket, bl.a. 16.04.2006. Hekker med flere par i/under togkorridor skissert i alternativ 1.


Dverglo:

Fåtallig på vårtrekket. Hekkeindikasjoner er registrert, og har sannsynligvis hekket noen år, bl.a. i 2010 da 2 par ble observert spillende i juni.


Dobbeltbekkasin:

Raster årlig på vårtrekket i mai/juni. Opp til 10 individer på samme dag rastende og spillende, bl.a. 10.05.1986. Dette er en av de største konsentrasjonene av denne rødlistearten under vårtrekket i Norge. Disse fuglene hadde tilhold i eng som grenser opp i mot togkorridor skissert i alternativ 1.


Storspove:

Er funnet hekkende én gang. På trekket raster den hyppig ved vannet, både vår og høst. 130 rastende fugler 21.04.1985, er maksregistrering. Fuglene raster hovedsakelig i flommarken som grenser inn mot togkorridor i alternativ 1.


Svarthalespove:

Enkeltindivider raster av og til, hovedsakelig på vårtrekket. Som mest ble 2 individer registrert 02.09.2004. Fuglene raster hovedsakelig i flommarken som grenser inn mot togkorridor i alternativ 1.


Brushane:

Raster på trekket vår og høst. Spill observert på våren et par ganger i mai. Opp til 85 individer sett sammen, slik som 17.08.1986. Fuglene raster hovedsakelig i flommarken som grenser inn mot togkorridor i alternativ 1.


Hettemåke:

Hekkekoloni ved vannet frem til og med 1973. Opp til 200 par hekket på denne tiden. Fremdeles kan store antall raste på trekket, og 1000 individer ble sett 18.04.1999 og 24.04.2006. Fuglene raster hovedsakelig i flommarken som grenser inn mot togkorridor i alternativ 1.


Fiskemåke:

Noen få hekkefunn av enkeltpar er registrert siste 15 år. Store antall er vanlig på trekket hvert år mens de raster ved vannet. 2000 individer rastet 18.04.1999. Fuglene raster hovedsakelig i flommarken som grenser inn mot togkorridor i alternativ 1.


Sanglerke:

Vanlig hekkefugl rundt vannet. Antall par er fra 30-50 hvert år, men det har blitt færre siste 10 år. I tillegg har opp til 1000 individer rastet på vårtrekket flere ganger i ulike år, bl.a. 28.03.2011. Hekker med flere par i/under togkorridor skissert i alternativ 1.


Nattergal:

Borrevannet har antagelig Norges tetteste bestand. Opp til 50 syngende hanner er observert samme dag, slik som 01.06.2000. Mange hekkefunn er gjort. Hekker i/under og tett opp i mot togkorridor skissert i alternativ 1.


Stær:

Vanlig hekkefugl rundt vannet. Store antall kan overnatte i takrør rundt sørenden av vannet fra juli-september, og hele 8000 individer ble registrert overnattende 30.08.1992 og 02.09.1994.