Naturmangfoldlovens §§ 8-12

Det fremgår at utredningen skal dekke dokumentasjonskrav i naturmangfoldlovens §§ 812. BVV nevner i denne sammenheng at i forbindelse med flere store utbyggingsprosjekter i Norge så har en lagt til grunn «føre var prinsippet» når mange rødlistearter forekommer i det berørte området. Dette må følgelig også legges til grunn og fremkomme i utredningen for dobbeltspor Nykirke – Barkåker.


Som tidligere nevnt er 60 av de 76 norske fugleartene som er oppført på Norsk rødliste registrert ved Borrevannet, og hele 30 rødlistearter hekker.