Flommarkene rundt Vassbånn - fremtidig restaureringsområde for å fremme våtmark?

BVV erfarer at mye av flommarkene rundt sørenden av Borrevannet ofte oversvømmes, noe som resulterer i begrensede avlinger for lokale bønder. BVV ser at det i fremtiden kan bli aktuelt å restaurere-/tilbakeføre noe av dette området som i dag er dyrket mark til våtmark/beitemark der en fremforhandler en økonomisk kompensasjon som lokale grunneiere kan godta. Vi erfarer at dette er gjennomført med gode erfaringer andre plasser i Norge og ikke minst i utlandet, bl.a. Hornborgasjøen i Sverige. Dette er derfor noe som bør belyses og utredes nærmere.

Utvalgt naturtype- hule eiker

I samarbeid med grunneier Kari Wøyen fikk BVV kartlagt en større eikelund rundt Sande Bruk og ut mot Kongsodden i 2013. En biolog kartla området og fant hele 108 forskriftseiker. I de områdene hvor bare de største eikene ble kartlagt finnes det i tillegg omtrent 80 forskriftseiker med omkrets rundt stammen på mindre enn 300 cm. Hele området har også mange eiker med dimensjoner nært opptil kravet for forskriftseiker, og flere trær har påbegynnende hulrom. Rekrutteringen av forskriftseiker vil her være god i lang tid framover. Alle forskriftseikene er nylig lagt inn i Naturbasen og denne informasjonen inngår derfor ikke i utsendt høringsdokumenter. Det er følgelig viktig at det tas hensyn til de hule eikene og at konsekvenser og avbøtende tiltak for disse også utredes i forbindelse med planleggingen.

Invitasjon til samarbeid med lokale ornitologer

Som tidligere nevnt tar vi gjerne en fellesbefaring i området med utredere for å bl.a. formidle hvordan området ved Borrevannet brukes av fugl, noe det finnes lite detaljert data på i ulike databaser/publikasjoner. Vi håper også at en ved fremtidig plan- og utredningsarbeid vil benytte seg av de lokalkunnskapene lokale ornitologer har opparbeidet gjennom flere tiårs kartlegging av fuglelivet ved Borrevannet. Vi tør hevde at få andre fuglelokaliteter i Norge er så godt kartlagt og besøkt som Borrevannet de siste tiårene. BVV ønsker følgelig å delta på kommende samlinger og seminarer knyttet til arbeidet med dobbeltspor Nykirke – Barkåker.