Konklusjon

Borrevannets Venner (BVV) frykter at en togkorridor, jf alternativ 1, vil få store negative konsekvenser for fuglelivet, spesielt våtmarksfugl rundt sørenden av Borrevannet. Et våtmarksområde av både nasjonal og internasjonal betydning vil bli kraftig forringet om alternativ 1 legges til grunn. En bru vil utgjøre en barriere i en viktig innflyvningstrase for våtmarksfugl. BVV frykter også de negative konsekvensene av støy både i en anleggs- og driftsfase, i tillegg til en omfattende anleggsvirksomhet tett opp i mot sårbar våt- og flommark og naturreservat. Det er derfor viktig med en grundig konsekvensutredning rundt temaer og spørsmål BVV har kommentert.

Miljømodellen utviklet av Botniabanan må løftes og legges til grunn i planleggingen av dobbeltspor Nykirke- Barkåker.


Bildet under er illustrasjon som JBV presenterte 26. november 2015