Kap.4 UTREDNINGSTEMA

Kap.4.1. Viktige problemstillinger

Det fremgår at det er områder av nasjonal verdi i forhold til både naturmiljø og landskap som kan berøres av et nytt dobbeltspor for Vestfoldbanen. Borreskåla er sammen med Adalstjern nevnt. Vi stusser likevel over at forholdet og nærheten til det fuglerike Borrevannet naturreservat og omkransende flommark som er svært fuglerike her ikke er nevnt under viktige problemstillinger i kap. 4.1.


Illustrasjonen viser trase forslag pr. vår 2015. Adaltjern  markert  med lilla, Borrevannet med grønt omriss, Borreskåla lysgrønt skravert med svart omriss.

Kap. 4.4 Ikke prissatte konsekvenser

Det at Håndbok 140, Konsekvensanalyser, fra Statens vegvesen, legges til grunn i ikke prissatte konsekvenser, dvs konsekvenser for landskapsbilde, nærmiljø, friluftsliv, kulturmiljø, naturressurser og naturmiljøplanarbeidet, er bra og viktig (jf kap. 4.2).

Når det gjelder influensområdet for ulike temaer som skal konsekvensutredes så må Borrevannet naturreservat, og da med et spesielt fokus på den sørlige delen av reservatet her inngå i forbindelse med tema som bl.a. naturressurser/biologisk mangfold.

Det er videre positivt at en også skal benytte en verdiklassifisering fra arbeidet med regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)– dette må da sees sammen med Håndbok 140. I tillegg er det viktig å legge grunn kjent informasjon som fra databaser som Naturbasen og Artsdatabanken. Ut i fra dette fremgår det at det skal lages illustrasjonskart som viser enkeltområdenes verdi på en skala fra liten – middels- stor verdi. Det kan i tillegg for noen tema være behov å supplere med tilleggsinformasjon gjennom supplerende feltundersøkelser.

Borrevannets Venner, bestående av lokale ornitologer, inviterer gjerne også utredere ut i felt for å se og diskutere nærmere aktuelle problemstillinger knyttet til traseen for alternativ 1 ved sørenden av Borrevannet, da med et spesielt fokus på fuglelivet.

Kap. 4.4.1

Konsekvenser i anleggsperioden

Det fremgår at i neste planfase, reguleringsplanfasen, skal det utarbeides et miljøoppfølgingsprogram og at forhold som avdekkes gjennom denne konsekvensutredningen summeres opp som innspill til et slikt program, eks: deponi, rigg, støy og forurensning. Dette er temaer som er svært viktige å få utredet i konsekvensutredningen.

Kap. 4.4.3 Landskapsbilde

Som det fremgår av temakart landskap fra RPBA er alternativ 1 det alternativet som i størst utstrekning berører områder med verdiklasse A, dvs viktigste kategori. Det fremgår også at konsekvenser for landskapet vil få stor betydning for valg av korridor. Alternativ 1 er utvilsomt det alternativet som vil bli liggende mest eksponert til, og dette i et område som også er klassifisert som et nasjonalt viktig kulturlandskap (Naturbasen). Fotomontasjer og 3D modeller blir derfor svært viktig grunnlagsdokumenter for å forstå dimensjoner, høyde og eksponering av en bru over Borreskåla. Avbøtende forslag er følgelig viktig å få frem. Med flommark (se fotos vedlagt i våre kommentarer til kap. 3.1), endres landskapsbildet, noe det må tas hensyn til i utredningen. Det må derfor fremkomme fotomontasjer/3 D modell der også flommarken inngår. Korridor (bru) i alternativ 1 vil kun ligge ca 20 meter fra flommarken.


Det er også naturlig at en i utredningen ser dobbeltspor Nykirke – Barkåker opp i mot den europeiske landskapskonvensjonen (CETS No. 176), en konvensjon Norge godkjente i 2001. Den omhandler verdifulle landskap og forplikter nasjonale myndigheter. Det er fra myndighetenes side tidligere også understreket viktigheten av å implementere landskapskonvensjonen i lokal og regional planlegging.

Kap. 4.4.4 Nærmiljø og friluftsliv

Det fremgår i temakart grønstruktur fra RPBA at alternativ 1 er det alternativet som berører flest områder med høyeste verdiklasse – A. Viktige rekreasjonsområder berøres også av alternativ 1.

Kap. 4.4.5 Naturmiljø

Det fremgår at tema naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og planters levegrunnlag.

Som det fremgår under «antatte problemstillinger» vil dobbeltsporet i tillegg til å beslaglegge areal med betydning for naturmiljø også skape barrierer for plante- dyrelivet. En bru vil følgelig også fungere som barriere for våtmarksfugl som flyr inn/ut av våtmarken i sørenden Borrevannet naturreservat og flommarken som regelmessig omkranser dette området.

Denne barrierevirkningen og konsekvenser for fugl i området er det følgelig viktig å utrede nærmere.

Kap. 4.5.2

Sammenstilling av ikke prissatte konsekvenser for de ulike alternativene

Dette er en nyttig sammenstilling for ikke prissatte konsekvenser og det fremgår også at de største konfliktene skal beskrives.