Det er ut i fra den første formålsparagrafen til BVV naturlig å kommentere alternativ 1 i plandokumentene, dvs. Bakkenteigenalternativet som innebærer en dobbeltsporet bru over Borreskåla, like vest for den mest fuglerike delen av Borrevannet, Vassbånn. Det fremgår av høringsdokumentets kap. 1.4 at planprogrammet bl.a. skal beskrive antatte problemstillinger som vil bli belyst.


Høringsuttalelsen fra Borrevannets Venner er datert: 11. april 2014

Kap. 3.1 Alternativ Bakkenteigen

I kap. 3.1 fremgår aktuell korridor for alternativ 1. Jfr. figur 4 så vil denne ligge mellom sørenden av Borrevannet naturreservat (Vassbånn) og en skogklynge/beitemark rett øst for Sande Bruk, der det er registrert utvalgt naturtype: hule eiker, dvs 108 forskriftseiker. Om en legger skissert korridor til grunn vil denne på det nærmeste ligge 200 meter vest for den sørlige delen av Borrevannet naturreservat. De dyrkede områdene rundt sørenden av Borrevannet ligger flomutsatt til og er flommark vår og høst. I flomutsatte perioder ligger korridoren for alternativ 1 bare 20 meter unna skisse til jernbanetrase. BVV har under (figur 1) skissert hvordan en jernbanetrase etter alternativ 1 vil bli liggende ifht flommarken som ofte preger området vår og høst.


Figur 1 (til venstre): Korridor alternativ 1 sett opp i mot normalt flomareal på dyrket mark.

Fotos under viser i praksis hvordan flommarken ser ut, bilder fra ulike år (april - mai). de 2 første fotos er tatt mot øst, fra beitemark/skoglund like øst for Sande Bruk:

Borrevannet - Vassbånn i mai

Flommark vest for Vassbånn, bildet tatt i mot øst. 1. mai 2003

Borrevannet - Vasbånn sett fra øst

Flommark vest for Vassbånn, bildet tatt i mot øst 1. mai 2003

Flommark vest for Vassbån

Bildet tatt i mot øst 1. mai 2003

Flommark november 2000

Bildet er tatt i fra sør mot nord

Flommark vest for Vassbånn

Bildet er tatt i november 2000 fra øst.

Flommark vest for Vassbånn

Bildet er tatt i november 2000 i mot øst

Flommark vestsiden av Vassbånn

Bildet er tatt mot sør-sørvest den 24. februar 2014. Sangsvaner synlig til høyre i bildet.