Maksimaltall av rastende/næringssøkende våtmarksfugler

Fra Ramsarsøknad – pkt 22: Noen maksimaltall av rastende/næringssøkende våtmarksfugler (ikke rødlistet):


Sangsvane 118 ind. 06.12.2008. Fuglene raster hovedsakelig i flommarken som grenser inn mot togkorridor i alternativ 1.


Knoppsvane 82 ind. 29.03.1992


Grågås 1805 ind. 02.08.2012


Krikkand 625 ind. 18.04.2009. Fuglene raster hovedsakelig i flommarken som grenser inn mot togkorridor i alternativ 1.


Stokkand 800 ind. 30.11.1991. Fuglene raster hovedsakelig i flommarken som grenser inn mot togkorridor i alternativ 1.


Gluttsnipe 150 ind 07.05.1985. Fuglene raster hovedsakelig i flommarken som grenser inn mot togkorridor i alternativ 1.


Enkeltbekkasin 168 ind. 22.04 1999. Fuglene raster hovedsakelig i flommarken som grenser inn mot togkorridor i alternativ 1.


Grønnstilk 55 ind. 10.05.1998. Fuglene raster hovedsakelig i flommarken som grenser inn mot togkorridor i alternativ 1.


Låvesvale Takrørskogen rundt sørenden av vannet utgjør fra slutten av august til slutten av september landets viktigste raste- og overnattingsplass for arten i forbindelse med høsttrekket. På 2000-tallet er det regelmessig observert tall på over 10.000 overnattende fugler i området, eks: 40.000 26.08.2011, 12.000 05.09.2012 og 14.000 04.09.2013.

Noen låvesvaler ringmerket ved Borrevannet er gjenfunnet helt sør i SørAfrika.