• Muligheten for togstasjon på Bakkenteigen synes fjernere enn noen gang. Det går mot flertall for Skoppum vest i alle de tre berørte kommunene. At flertallet av politikerne i Horten og Re går inn for Skoppum vest, med både trasé og stasjonsplassering nær E18, synes oppe og avgjort. Sammen-setningen av kommunestyrene etter valget bidro bare til å forsterke dette bildet ytterligere. Det som er nytt er at også flertallet i Tønsberg bystyre per i dag ser ut til å støtte Skoppum vest. I så fall vil de tre kommunene være enige om trasévalg. Jernbaneverket har sagt at de vil legge frem sin anbefaling av trasévalg like over nyttår. På et møte i Holmestrand nylig understreket Jernbaneverket hvor viktig det er for framdriften i prosjektet at de tre kommunene kommer til enighet om trasévalg.

 • Lokale bedrifter eid av Kongsberggruppen gir uttalelser som «stasjon på landet» om Skoppum, uten å legge fram noen form for fakta som taler for Bakkenteigen i et nylig intervju i Gjengangeren. I dag (23.09) kommer så høyskolen, assistert av NHO Vestfold ut med til dels sterke påstander uten å oppgi kilder eller analyseunderlag. PÅSTANDEN I overskriften om at «Jernbanestasjon styrker høyskole og næringsliv» er ikke dokumentert. Det som er mest bekymringsfullt er etter min oppfatning er mangel på dokumentasjon av de påståtte positive forhold for høyskolen som trekkes fram. Høyskolen utdanner ingeniører og andre fagdisipliner og burde benytte de samme metoder som de doserer. Dersom Petter Aasen vil kjempe videre for sin stasjon så bør han legge fram analyser og fakta slik at både de som skal ta beslutningene og alle vi andre forstår hvorfor. AVSLUTNINGEN AV kronikken fortjener å omtales: «Uten jernbanestasjon på Bakkenteigen vil studiestedet svekkes som regionalt studiested…). Dette er en meget drøy og alvorlig påstand som burde bli offentlig underbygget. Bygg sterke undervisnings- og utviklingsmiljøer, så kommer talentene! Og de kommer enten de kan gå rett fra jernbanestasjonen eller de må bruke noen minutter mer på reisen.

 • Antagelig uten å være klar over det selv redegjør Even Gran i sitt eget innlegg for et av hovedargumentene for ikke å legge jernbanestasjonen på Bakkenteigen. Hvis Even Gran løfter blikket og ser litt lenger fremover vil han kunne ta lærdom av erfaringene i Trondheim. Det begrensede området på Bakkenteigen har rett og slett ikke plass til både fremtidig ekspansjon av universitetet og til doble jernbanespor, jernbanestasjon og parkeringsplass for pendlerne. At ikke rektor på høyskolen ser dette er egentlig helt ubegripelig. Han har jo inntatt en holdning om at det fremtidige universitetets (positive) utvikling er avhengig av at det ligger en jernbanestasjon på Campus. Skal man ha universitetets beste for øye kan ikke stasjonen plasseres på dagens høyskole. Hvis man gjør det vil Hortens politikere en dag våkne opp til en virkelighet hvor hele eller deler av universitetet har flyttet til Tønsberg på grunn av plassmangel på Bakkenteigen.

 • Jeg er så enig med Even Gran i at Dragvoll i Trondheim, som del av NTNU, har problemer med kommunikasjon med omverdenen. Det ble bygd langt ute på et jorde med dårlig kobling til omgivelsene. Dette illustrerer utmerket problemet som oppstår når utbygging kommer før infrastruktur, noe Osmund Ueland poengterte i sitt foredrag på Bakkenteigen 26. august.
  Området rundt Skoppum Vest derimot kan få henimot Norges beste infrastruktur, hvor E18, Rv19 og den nye jernbanen vil møtes. Og det vil kunne skje før utbygging av området; en helt optimal situasjon! Så jeg takker Even Gran for denne mulighet for sammenligning.

 • Dag N. Kristoffersen: "Det er grunn til å berømme Gjengangerens redaksjon for den brede dekningen av årets kommunevalg. For det første har avisen stilt spalteplass til disposisjon for et usedvanlig stort antall leserbrev gjennom flere måneder, også på sine internettsider. For det andre har redaksjonen prioritert en bred nyhets-dekning av valgkampen.To av avisens hovedoppslag i valgkampen har vært sterkt pro Bakkenteigen, henholdsvis vinklingen av meningsmålingen og Kongsberg Gruppens velvillige tilgang til førstesiden. Nyhetsdekningen av jernbanesaken, altså nytt dobbeltspor Nykirke – Barkåker, har etter min vurdering vært for beskjeden og i noe favør av Bakkenteigen-alternativet.
  Valgkampens antagelig største møte i regi av Knutepunkt Horten Vest ble derimot ikke dekket på nyhetsplass, verken før eller etter møtet. Avisen har så langt ikke i tilstrekkelig grad fanget opp den brede folkelige motstanden mot Bakkenteigen-alternativet i flere av våre lokalsamfunn, spesielt Nykirke, Skoppum, Kirkebakken og Adal. Avisen vil svekke sin egen posisjon og sitt eget omdømme om den ikke i større grad formidler bredden i jernbanesaken".

 • Uberettiget kritikk av JBV, Av INGUNN MONSTAD, kommunikasjonssjef i InterCity-prosjektet
  Tønsbergs Blad, Publisert: 17. september 2015. Onsdag 9. september sto en kommentar av Dag N. Kristoffersen, fylkestingskandidat for Venstre, med tittelen «Berettiget kritikk av JBV» på trykk i Tønsbergs Blad. Jernbaneverket korrigerer her de påståtte "uriktige" påstandene i Kristoffersens innlegg.

  Jeg kan ikke se at Jernbaneverket korrigerer en eneste uriktig påstand skriver Dag N Kristoffersen i Tønsbergs Blad 19. september. Strategidokumentet har et meget interessant innhold. Det tydeliggjør nemlig den budsjettutfordringen som Intercity-utbyggingen på Østlandet og i Vestfold står overfor. Et oppdragsbrev som er regjeringens oppfølging av Stortingets vedtak og føringer har krav på særlig interesse og respekt. Det samme gjelder selvsagt fagetatens svar, i dette tilfellet Jernbaneverket strategidokument. Jernbaneverket burde informert om et så viktig og interessant dokument og
  det er bemerkelsesverdig at fellesarenaen Plattform Vestfold ikke er blitt informert. FOTO: JBV

 • I perioden fra 31. august til 10. september har Gjengangeren presentert alle partiene i Horten i serien:

  FORAN VALGET: HORTENS LISTETOPPER.


  Et av spørsmålene: Bør det bygges jernbanestasjon i tilknytning til Bakkenteigen?

  JA - partiene: Høyre, SV og FrP

  NEI - partiene: Venstre, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Rødt, Arbeiderpartiet, KrF

  (Rekkefølge etter presentasjonen i Gjengangeren)

 • Knutepunkt Horten Vest ber ordførere og politikere i Tønsberg og Sandefjord se hvilke konsekvenser det får å bygge ei stor bu over Borreskåla, og spør om de ville hatt en slik hos seg.
  Som en gimmick har de laget en fotomontasje der de har plassert den foreslåtte broa i bymiljøet i Tønsberg og Sandefjord.
  – Begge ordførerne har uttalt at de er ønsker seg Bakkenteigen-løsningen for den nye jernbanetraséen. Vi håper de kan tenke mer helhetlig for Vestfold, og om de ville hatt ei slik bro i sin kommune. Det vil bli kolossalt dominerende i et flott natur- og friluftsområde, og vi tror dessuten det vil koste så mye at det vil gå ut over resten av Vestfoldbanen.

 • En dobbeltsporet jernbanebro over Borre-skåla vil få en høyde på ca. 55 meter på det høyeste – og med en samlet lenge på ca. to km. Dette er et formidabelt inngrep i et av våre vakreste kulturlandskap i Vestfold.
  Tenk på følgende illustrerende eksempel: En monsterbro med ca. 40 - 50 meters høyde over en to km lang strekning vil være Norges desidert lengste jernbanebro og blant de største i Nord-Europa. Den foreslåtte broløsningen vil som illustrasjonen viser ha en høyde som tilsvarer Slottsfjellet.
  Er Tønsbergs ordfører Petter Berg og hans kolleger i bystyret kjent med de broløsninger som foreligger og ville Tønsbergs politikere akseptert noe slikt innenfor sine egne grenser?

 • Ei bru opp til 56 meter i et område som er full av leiremasse, er risikoen for høy til å starte opp.
  Tenk da en bru på 2,7 km i opptil 56 meters høyde, hvilken katastrofe det kan bli. Det er nok at leirmasser tar en av pilarene, som igjen vil føre til en dominoeffekt.
  Sunn fornuft tilsier at dette prosjektet bør stoppes da det er for spektakulært.
  Bakkenteigen er senter som vi er stolte av og må videreutvikles. Derfor trenger høyskolen hver kvadratmeter av et totalt område på 30.000 kvadratmeter. Det er ikke plass til en jernbane som raser gjennom område og tar verdifulle arealer.

 • EN UNIVERSITETS/HØYSKOLECAMPUS med visjoner og høye ambisjoner om utvikling trenger selv romslig plass, bør være grønn, tiltalende og skjermet for støyende og forurensende trafikkbelastning. Det bør etter min oppfatning være arealdisponeringens fremste prioritet. Jeg kan ikke se at det kan kombineres med et støyende, forurensende og ikke minst meget plasskrevende trafikknutepunkt. De knappe arealene må ikke nedbygges og fortettes ved å inkludere en travel trafikkterminal med togstasjon, bussterminal, veisystemer, bilparkering osv.
  En visjon kan være: En fremragende høyskole i utvikling i harmoni med sine omgivelser.

 • Min anbefaling er: ”Studer Aristoteles. Lær hans gyldne middelvei.” Målrettede næringslivsledere støtter unisont en omdiskutert jernbanetrasé over Bakkenteigen, et resultatet av felles tankegods som forsterkes i en engere krets uten motforestillinger? HBV har nok en plan B for Campus Bakkenteigen i en fremtid uten jernbanestasjon. En dominolek med Bakkenteigen, lokal industri og Horten by som stagnerer uten stasjon på Bakkenteigen må være en påstand fra desperate mennesker. La høgskolen vokse harmonisk i fred med sine omgivelser; Adalstjernet og kulturlandskapene Borreskåla og Adal.
  Skoppum Vest gir samspill mellom E18, Rv19, jernbane og myke verdier; ”en gylden middelvei”.
  Til slutt en bønn til beslutningstakerne: ”Ikke raser vårt kulturlandskap!”

 • Uansett om vi ønsker ferge, bro eller tunnel, vil hovedtrafikken Horten-Moss gå langs rv.19 og sørover på E18 i fylket. Da burde vi være smarte og fremtidsrettede, og legge til rette for fremtidens knutepunkt på Skoppum vest. Vi har en kjempemulighet som ikke mange andre kommuner har. Vi kan etablere et knutepunkt som fanger opp nord-sør-gående trafikk på E18, øst-vest-gående trafikk mellom E18-E6 (og kontinentet) og togtrafikken langs Vestfoldbanen. Og det finnes areal til videre utvikling. Knutepunktet vil være av lokal, regional og nasjonal interesse. Tenk hvilket potensial og hvilken verdi dette vil ha for Horten!

 • Antall reisende med tog fra Skoppum stasjon har økt meget betydelig i senere år, spesielt retning Drammen og Oslo. Økningen i antall reisende har ført til at det ikke lenger er et tilstrekkelig antall parkeringsplasser til NSBs faste kunder som benytter Skoppum stasjon. På hverdagene mandag – onsdag er det normalt ikke mulig å finne en ledig parkeringsplass etter kl. 07.30.
  Nåværende Skoppum stasjon vil ha en funksjonstid på ca. 10 år frem til nytt dobbeltspor Nykirke – Barkåker kan åpnes i 2024. Det er i årene fremover grunn til å forvente ytterligere økning i persontrafikken over Skoppum stasjon. Det er derfor avgjørende at parkeringskapasiteten forbedres snarlig.

 • Dato  15.03.2014.  VEDLEGG 3 - OPPSUMMERIG KVU OG STATUS VESTFOLDBANEN:
  "Det ble i forbindelse med KVU for Vestfoldbanen (strekningen Oslo - Skien) gjennomført en
  usikkerhetsanalyse. Kostnadsestimatene ble i denne vurdert å være gjennomarbeidet, og modent i
  forhold til utredningsnivået i en konseptvalgutredning.

  Estimert totalkostnad for konseptet var i underkant av 40 mrd nok (2011-prisnivå).

  Endringer og/eller beslutninger tatt etter KVU:

  • Estimert totalkostnad for konseptet er redusert til ca. 31 mrd NOK (2013-prisnivå).

  Reduksjonen består i hovedsak av:

  • dagløsning for Nykirke - Barkåker med Bakkenteigen stasjon" 

  JBV skrev i Gjengangeren 22.8: Feil om togspor

  Eller se JBVs hjemmeside: Oppklarer misforståelser om InterCity-planleggingen i leserbrev

  I dagens Tønsbergs Blad henstiller H og FrP om at "- Ap bør si unnskyld", men her snakkes det vel om to forskjellige saker?

 • Bjørn Bjorå: "Våre politikere skal vel ha som en hovedoppgave å se framover og arbeide for forbedringer og nye løsninger. For å legge til rette for best mulig utvikling av høyskolen til universitet er arealer for utvidelse vesentlig, og de begrensede arealene på Bakkenteigen er for verdifulle til å brukes til jernbanelinje og stasjon.
  Å betrakte Skoppum Vest som en stasjon «på landet» er etter min oppfatning helt feil og viser en tankegang som hverken dekker dagens situasjon eller den utvikling som vi vil se framover. Teknologibedrifter plasseres oftest slik at der er gode utvidelsesmuligheter, som Skoppum har å by på.
  Kongsbergkonsernet burde gjøre en grundigere analyse og bedre hjemmelekse før de trekker konklusjoner og gir råd som naturlig nok blir lagt merke til av de som til slutt skal fatte beslutningene i denne saken".

 • (JBV) nye strategidokument for utbygging av Intercity-nettet på Østlandet ble utarbeidet i 2014. Dokumentet er meget interessant fordi det åpenbart vil ha betydning for den videre planlegging og utvikling av blant annet Vestfoldbanen, herunder føringer for utbygging og valg av traséløsninger.
  For det første er det bemerkelsesverdig at ledende politikere og vi som deltakere i pågående jernbaneprosesser ikke er blitt informert om Jernbaneverkets strategidokument, som er direkte knyttet til både nasjonal transportplan og statsbudsjettet. For det andre er det åpenbart at strategidokumentets innhold og føringer potensielt kan slå rett inn i den pågående utredningen av nye dobbeltspor Nykirke–Barkåker og Tønsberg – Larvik. Dyre løsninger på en jernbaneparsell betyr rimeligere og dårligere løsning på en annen parsell–også i Vestfold. 

 • Ap i Tønsberg: «Vi heller klart mot Skoppum vest-alternativet».
  Jeg legger meg flat og beklager at jeg ikke var tydelig nok da jeg ble utfordret av Tønsbergs Blad. I hele mitt politiske liv har jeg prøvd å opptre klart og tydelig, men her var jeg nok litt for generell i vendingene, sier Aamodt.Derfor vil jeg gjerne klargjøre at vi per dags dato heller klart mot Skoppum vest-alternativet, sier Aamodt.
  Ordførerkandidat for Ap i Tønsberg Per Martin Aamodt viste redlighet og avklarte denne saken raskt. Denne oppklaringen står det respekt av.

 • Tønsbergs Blads orginal oppslag: Ap og Frp har ikke konkludert ennå
  Gjengangerens gir igjen spalteplassen til Petter Berg (H) i sitt utklipp fra tb: Ap og Frp har ikke konkludert ennå i en svært forkortet versjon.

  Høyre og SV vil ha Bakkenteigen. Venstre, Sp og Miljøpartiet de grønne mener Skoppum vest er best. Ap og Frp vet ikke.

  Foto: SNØHETTA

 • Vi kan da for skams skyld ikke ta utgangspunkt i dagens situasjon med bussforbindelse Skoppum/Horten. Vi som bor i kommunen vet at den på langt nær er optimal nå, men å bruke den som utgangspunkt for en beslutning om plassering av ny stasjon er totalt meningsløst.
  Alle innbyggere fra byen og distriktet må uansett ta buss, og det har jo også kommet fram at det vil bli omtrent den samme reisetiden. NEI, TENK framover – denne løsningen skal vare mye lengre enn alle oss som er med i denne debatten.
  Bildet: UTSNITT AV LILLESTRØM STASJON/KNUTEPUNKT
  I bildet vises en romslig bussoppstillingsplass, og nederst i bildet en del av parkeringsplassene. Knute-punktet har også egen sykkel-”stall”. Foran stasjonen er det også plass for drosjer, korttidsparkering og ”kiss and drive” parking. FOTO: Mapio.cz

 • – Før valget ønsker vi klare svar på hvor partiene i Tønsberg mener den nye jernbanetraseen mellom Barkåker og Nykirke skal ligge.
  De mener de to andre alternativene, Skoppum Øst og Bakkenteigen, vil bidra til å rasere både lokalmiljøet og store deler av det de kaller «Norges aller beste matjord». Beboerne på Jareteigen viser til at bygda vil bli fysisk delt i to, at svært mange hus vil bli direkte berørt og at hele området vil bli forulempet av støy. Beboerne viser til at selv om en ny stasjon på strekningen vil ligge i Horten kommune, vil selve traseen medføre enorme inngrep også i Tønsberg. For veldig mange her i nordre Tønsberg er dette den aller største saken kommunestyret skal behandle i neste periode.
  – Adal og Jareteigen i Tønsberg er det området og det lokalsamfunnet som kan bli aller sterkest berørt av ny dobbeltsporet jernbane fra Nykirke til Barkåker.

  Se også Gjengangerens kortversjon av saken: Krever jernbanesvar før valget

 • Carl Otto Kielland: "Legger vi til grunn de to undersøkelsene som Gjengangeren har gjennomført og kun ser på svarprosenten så vister de at 70% var for Bakkenteigen i januar og 54 % for Bakkenteigen i mai. En reduksjon fra 70 til 54 % er ganske stor og kan skyldes at flere får øynene opp for hvilke konsekvenser de ulike alternativet har. Muligens kan neste undersøkelse vise at Skoppum Vest tilhengere har økt til 70% fordi enda flere har forstått alvoret."

 • Hvilken korridor vi anbefaler vil først bli offentlig når vi oversender planen til førstegangs behandling i kommunene Re, Tønsberg og Horten i januar/februar 2016, sier Elsebeth A. Bakke, som er Jernbaneverkets planleggingsleder for strekningen Nykirke-Barkåker.
  Når Jernbaneverket har levert sin anbefaling, er det opp til de tre berørte kommunene å vedta kommunedelplaner. Hvis kommunene ikke blir enige om trasé, kan det bety store forsinkelser for prosjektet.

 • "Næringsutvikling i Horten dreier seg ikke bare om Kongsbergkonsernet. Hvis næringslivet i virkeligheten ønsker en regional utvikling som er til det beste for Horten og Vestfold bør de absolutt se hvordan regionen rundt Horten kan utvikle seg fremover. I dette ligger ikke utviklingen av en stasjon men utviklingen av et trafikknutepunkt. Det er et velplassert trafikknutepunkt som gjør at regionen kan forsterke og videreutvikle den høye attraksjonskraften vi har og at regionen samtidig kan bli en naturlig avlaster av presset i hovedstaden. Vi i Horten ligger ca. 50 minutter unna Oslo og vi kan også få til det dynamiske arbeidsmarkedet der den reisende får et reelt miljøvennlig reisealternativ og selv kan velge hvor de vil bo og arbeide. Dette og mer kan realiseres på Skoppum Vest." Carl Otto Kielland

 • MAY RINDE:  "Jeg vil rette en stor takk til Bjørn Bjorå for hans velformulerte og informative innlegg i Gjengangeren tirsdag!
  Jeg er totalt uenig med de som mener at vi må ha en jernbane fram til Bakkenteigen!
  Folket vil ha Bakkenteigen sto det å lese i Gjengangeren for en tid tilbake. Hvem er folket? Hvem har de spurt? En utvalgt gruppe av kommunens innbyggere gjennom en spørreundersøkelse? Jeg kan ikke erindre å ha fått noe spørsmål…
  Nei, la Bakkenteigen og Adalstjern være og velg Skoppum Vest!"

 • THOR SMØRSTEEN:
  "Hele toppeliten i Kongsberggruppen slår ett slag for Bakkenteigen station.
  Hvorfor blir Horten en soveby hvis man kjører rett igjennom rundkjøringen på Kirkebakken mot E18 på den nye veien mot Skoppum og tar toget derfra, istedenfor å kjøre gjennom Kirkebakken og opp til Bakkenteigen.
  Hvorfor kan ikke kloke hoder med spisskompetanse kjøre den samme veien. Hva er det med Skoppum som gjør at de samme mulighetene ikke gjelder der".

 • "Vi vil utvikle en ny grønn bydel på Skoppum. Denne målsettingen er, som alle som har fulgt med i debatten godt vet, uløselig knyttet til jernbanestasjon samme sted
  Overraskende er det at næringslivet i Horten er så blinde for utviklingspotensialet i tilknytning til en stasjon på Skoppum.
  Bakkenteigen-alternativet er det av de tre alternativene som vil bygge ned desidert mest dyrkingsjord og som dertil forutsetter at det må gjøres inngrep i naturreservatet ved Adalstjern.
  I tillegg er det god grunn til å anta at Bakkenteigen-traseen blir den klart dyreste. La oss derfor bli enige om at Skoppum Vest alt i alt og i et helhetlig perspektiv er det beste alternativet". Jacob Børresen, Ap

 • "Snevre og kortsiktige lokale interesser må ikke bestemme jernbanetraseen gjennom Vestfold. Jernbanen skal gå rett fram for å minimere reisetiden mellom oss og omverden og ikke minst for å konkurrerer med bilen. Vi kan ikke bygge en framtidens jernbane som skal slynge seg gjennom fylket for å tilfredsstille lokale næringsinteresser. Dette handler om en rasjonell utbygging av infrastruktur i et moderne samfunn og vi er så heldige at vi befinner oss på den rette linja, og der kan vi få et togstopp.
  Den muligheten skal vi benytte godt, og lage en av de mest attraktive og sentralt beliggende jernbanestasjonene i regionen. Da er tida inne for lokale interesser å posisjonere seg.
  Det dreier selvfølgelig om Skoppum Vest". Oddbjørn Gaski

 • "Prognoser tilsier at innbyggertallet i Horten vil øke betraktelig de neste tiårene. For å møte denne veksten må vi bygge boliger på forskjellige steder i kommunen. Vi må ha nye boliger både i sentrale bystrøk og på tettstedene. Veksten vil også medføre økt behov for næringsarelaer. Det stedet som har størst potensialet for utvikling, både for boliger og næring, er trolig Skoppum.
  I et tidligere innlegg argumenterte jeg for at en ny jernbanestasjon kan være motoren i denne utviklingen av Skoppum. Vi ser allerede i dag at næringsdrivene ønsker å etablere seg på Skoppum, og at mange – ikke minst barnefamilier – ønsker å bosette seg der. Nærhet til en ny stasjon, og 50 minutters reisetid til Oslo, vil bidra til å gjøre området enda mer attraktivt." Are Karlsen, ordførerkandidat, Arbeiderpartiet

 • "Vi vil bevare Hortens unike kulturlandskap og biologiske mangfold nettopp fordi det representerer nasjonale verdier – som gir vår kommune en sterk attraksjonskraft for innbyggerne.
  Den som er i stand til å orientere seg på kartet for det sentrale Østlandsområdet vil forstå at Skoppum vest har en unikt god plassering. Andre kommuner med slike attraktive og sentralt plasserte arealer gjør sitt ytterst for å utvikle det – paradoksalt nok opplever vi i Horten at politikere forsøker å snakke Skoppum vest ned, blant annet ved å fremsette grunnløse påstander." Dag N. Kristoffersen, Venstre

 • For å nå målet om sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg innen 2023, bør vi ha godkjente kommunedelplaner sommeren 2016, og vi MÅ ha det i løpet av 2016.
  –Vi må finne den løsningen som er best i forhold til de samfunnsmålene vi skal fylle.
  –Brua i korridor 1 blir 500 meter kortere enn i de andre alternativene, men den kan bli opp til 56 meter høy. Det kan bli alt fra 50 til 70 meter mellom brupilarene og brupilarene må forankres til fjell, og det kan være 40-50 meter ned til fjell enkelte steder.
  JBV minnet også om at kommunene og fylket uansett valg av korridor må arbeide videre med knutepunktutviklingen rundt den nye stasjonen.

 • Bjørn Bjorå:

  "La oss ikke gi vårt fremtidige universitet en støyende jernbane midt gjennom området og redusere arealene for videre utbygging vesentlig. Et annet argument for stasjon på Bakkenteigen er nærhet til befolkning og bedrifter. Både Skoppum Vest og Bakkenteigen vil kreve videre transport med omtrent de samme avstander. Bakkenteigen gir ingen fordeler for andre enn passasjerene derfra. Bussruter til jernbanen må i alle fall utvikles. Tenk om vi kunne få et nett av minibusser som etter hvert togstopp kjørte til Karljohansvern, Sentrum, Bakkenteigen, Åsgårdstrand, Nykirke osv. Det ville vært en god sak å arbeide for politisk."

 • Den tidligere NSB-sjefen holdt onsdag 26. august foredrag på Bakkenteigen om temaet «Jernbanen som regionbygger». Møtet i regi av Knutepunkt Horten Vest samlet ca. 130 deltagere.
  Ueland la særlig vekt på tilgangen på store arealer som vesentlig argument for alternativet Skoppum vest.
  Ifølge Ueland bør man i samfunnsplanleggingen sørge for at infrastruktur som jernbane med knutepunkter bygges først, ikke 20 år etterpå.
  - Ved å utvikle Skoppum vest til et regionalt knutepunkt gjør man kommunen og regionen mer attraktiv. Da får man høy attraksjonskraft og kan naturlig avlaste hovedstaden.
  Vestfoldbanen må utvikles i et perspektiv på 100 år. For jernbanens konkurransekraft er reisetid/reisavstand og robuste knutepunkter med store arealer for utvikling og god parkeringskapasitet avgjørende faktorer, poengerte Osmund Ueland.
  Se mer informasjon:  Møte: fremtidens jernbane

 • Ueland er ingen hvem som helst når det gjelder kunnskaper om utviklingen av infrastruktur, han innehar stor kompetanse og lang erfaring. Han la bl.a. vekt på at en slik storsatsing må prioritere for nasjonen og regionens beste. En høyhastighetsbane må ha en rettest mulig linjeføring, billig og raskest mulig. Lokalmiljøets behov kommer i annen rekke, (eks. om stasjonen skulle komme til å ligge dels i Re kommune). Her må tenkes stort og helhetlig. Målet bør være Oslo Kristiansand på 3 timer. Målet er jo at toget i fremtiden skal kunne slå bilen.

  Jeg beklager på det sterkeste at vår lokalavis ikke fant det riktig å prioritere et slikt viktig og opplysende møte.

 • Kåre Nilsen: "For meg virker bro med 60 m søyler som en science fiction ide, og et kostnadssluk som ingen har lett oversikt over grunnet usikker fundamentering. Bakkenteigen-alternativet krever hele 230 dekar matjord, mot Skoppum Vest på bare 29 dekar. Dette bør gi ettertanke. Passasjergrunnlaget på Bakkenteigen tror jeg er for høyt vurdert, da mange har bil og bor i nærområdet.
  Trafikk og parkering er i grenseland nå, og vil øke dramatisk med Bakkenteigen stasjon, når brukere fra Horten og omegn også blir brukere. Støyproblemet vil med Bakkenteigen bli merkbart høyt. Støy ovenfra kan vi ikke skjerme oss mot. Det kan vi derimot på bakkenivå.
  Jernbaneverket må snarest forkaste Bakkenteigen og konsentrere seg om framtidas løsning; Skoppum Vest."
  Fra leserbrev i Gjengangeren 31. august 2015.

 • "Samlet sett mener Arbeiderpartiet at Skoppum Vest er det beste alternativet. Det er tre hovedgrunner til at vi har det standpunktet. For det første vil en stasjon på Skoppum være motoren i utviklingen av en ny bydel. Prognoser tyder på at Hortens befolkning vil øke med i hvert fall 10.000 innbyggere i løpet av ikke for mange år. Vi skal legge til rette for boliger forskjellige steder i kommunen, men mange steder er det begrenset med ledige arealer. Skoppum er trolig det området som har størst muligheter for utbygging, både av boliger og næring. Nærhet til stasjon vil gjør området mer attraktivt."

 • Vestfold-eksempel på nasjonalt politikkseminar

  AgriAnalyse arrangerer politikkseminar 26. august på Litteraturhuset i Oslo. Tema er "Norske arealer, bruk og vern – Kommunale dilemma". Målgruppe for dette seminaret er politikere, forvaltning og byråkrater. Seminaret er en del av Norges Bondelags arbeid med Valget 2015. Som et praktisk eksempel vil Rolf Berg fra Knutepunkt Horten Vest presentere deres arbeid i forhold til jordvern og valg av løsning for jernbanen i Vestfold.

 • Allerede i mars i fjor brukte Jernbaneverket benevnelsen Bakkenteigen stasjon.
  Det kommer fram i et dokument med tittelen «Endringer og beslutninger tatt etter KVU». KVU er den utredningen som skal danne grunnlaget for beslutningen om ny jernbanetrase gjennom Horten kommune.
  De foreløpige kostnadene for Vestfoldbanen bygget ut med to spor og flere nye jernbanestasjoner lå på cirka 40 milliarder kroner. Jernbaneverket har redusert dette beløpet til cirka 31 milliarder.
   – Jernbaneverket slanker prosjektet med 25 prosent. Vi mener Jernbaneverket opptrer skandaløst siden denne informasjonen ikke har kommet tidligere. Vi har i kommuner og i fylkeskommunen behandlet en KVU som er vesentlig endret, og som det ikke er informert om. Dette svekker tilliten til Jernbaneverket, sier fylkespolitikerne Kåre Pettersen (V) og Arve Høiberg (Ap) samstemt.
  – Nå får vi svaret på hvorfor Jernbaneverket vil heve høyden på broa over Borreskåla til 60 meter for å bygge en stasjon i dagen mellom høyskolen og Adalstjern. Det handler om økonomi
  sier Høiberg og Pettersen.   Illustrasjon: Jernbaneverket, bildet presentert 17.6.2015. Tilgjenglig  21.8.15

 • Leder i Jordvern Vestfold, Vidar P. Andresen:

  "Hva er grunnen til at 1,2 millioner dekar matjord (172.000 fotballbaner) er bygd ned siden krigen? Hvorfor synker vår selvforsyningsgrad når målet er å øke den?
  I den blåblå regjeringsplattformen framgår det at regjeringen vil «Ta vare på god matjord, men at jordvernet skal balanseres mot storsamfunnets behov». Dette er høyst problematisk for her mangler noen sentrale definisjoner. Hva er god matjord? Hva er storsamfunnets behov?"

 • Da verdensomspennende Avis Bilutleie bestemte seg for å lage et regionkontor for Vestfold Telemark og de nedre delene av Buskerud, spesielt drammensområdet, bestemte de seg for at de måtte ha et sentralt og godt sted for sine kjerneområder langs aksen Grenland, Torp og Drammen.
  – Vi fant alt vi trengte her på Skoppum. Et sentralt geografisk midtpunkt for hele regionen vår. På toppen har vi havnet i et knutepunkt langs E18 og Oslofjordstrafikken
  Origo er som kjent krysningspunktet hvor alle aksene i matematikken treffer hverandre.
  Herfra er det kort vei til alt, sier Origos Per-Ole Aas-Haug og forteller om en rask 4-felts E18 tur til Oslo, 20- og 40 minutters kjøring til Sverige- og Danmarksferjer, enda raskere til Torp flyplass og Bastøferjene med tilgang til Rygge flyplass og Europa med bil bare drøye fem minutter unna. Det er ingen hemmelighet at vi vil gjøre Skoppum til vårt nav for hele regionen.

 • – Arealpolitikken handler ikke bare om hvor vi skal bo. Vestfold er landets beste matkammer. Vi har lett for å glemme det. Nærheten mellom landbruk og industri skaper 2.800 arbeidsplasser i foredlingsindustrien. Vestfold har ikke et eneste dekar dyrkbar mark å miste. Ap er helt på linje med Venstre, Sp, KrF og SV i denne saken, og derfor får ikke Høyre og Frp gjennomslag i den aller viktigste delen av fylkespolitikken, sier Arve Høiberg.  Vi har store muligheter til å utvikle næringsmiddelindustrien videre sammen med et sterkt landbruk.


  Jernbanen vil han ha om Skoppum Vest.


  Vi støtter en grønn politikk som går på bevaring av dyrkbar mark og strandsonen.

 • "Høyre vil selvsagt ikke rasere verken KJV eller andre deler av Horten.»
  "Det er for meg uforståelig hvordan ordfører og Høyre finner en slik uttalelse forenlig med valget av Bakkenteigen som fremtidig jernbanestasjon.
  Broer som setter rekorder både i lengde og høyde samt store fyllinger er noe som virkelig vil rasere store deler av Horten og splitte kommunens mest sårbare områder.
  NÅ KAN det jo tenkes at ordføreren i sin uttalelse kun mente Horten by. Mener ordføreren i så fall det er greit at kommunen for øvrig raseres, bare byen blir spart for store inngrep?"

 • ADAL er et meget vakkert kulturlandskap og landbruksområde i Horten og Tønsberg kommuner. Området har en særskilt geografisk og landskapsmessig utforming som gjør at det står på listen over nasjonalt verneverdige kulturlandskapsområder. Ut fra faglige kriterier er det blant Vestfolds aller viktigste landskapsområder og fremheves som spesielt bevaringsverdig.
  ADAL OG JARETEIGEN i Tønsberg er det området og det lokalsamfunnet som kan bli aller sterkest berørt av ny dobbeltsporet jernbane fra Nykirke til Barkåker. Derfor bør Horten, Tønsberg og Re kommuner vær særlig oppmerksom på dette området. Nær halvparten av det 12 km lange dobbeltsporet kan få sin trase gjennom bygda Adal og Jareteigen på sørsiden. Dersom traseen legges via Bakkenteigen eller Skoppum øst, vil både kulturlandskapet og betydelige jordbruksarealer bli ødelagt av store fyllinger, eventuelt broløsninger.                                                            Foto: Guro Huneide Hetland

 • Jordvern står sterkt i den norske folks bevissthet. Det kan en også si om folks holdning til bønder, fiskere og kulturlandskapet har undersøkelser vist.
  Sammen med sterke restriksjoner for bevaring av kystlinja har vi spesielle utfordringer i arealdisponeringen i Vestfold.

  Vi mener at nedbyggingen av matjord må stoppes og matjordarealene må økes for å nå de landbrukspolitiske målene.
  Matjord skal i utgangspunktet ikke benyttes til annet en matproduksjon.

 • Knutepunkt Horten Vest (KHV) inviterer til åpent møte onsdag 26. august
  kl. 18.30 - 20.30, Høgskolen i Vestfold, Bakkenteigen, auditorium Larvik.

  Temaet for møtet er: ”Jernbanen som regionutvikler”.  Tidligere NSB-sjef Osmund Ueland innleder om Vestfoldbanens fremtidige rolle som regionbygger og som en del av det nasjonale jernbanenettet.


  Kort om programmet for møtet:
  Åpning og introduksjon, v/Rolf Berg, KHV
  Foredrag ved Osmund Ueland
  Spørsmål og kommentarer fra salen
  Oppsummering ved møteleder Mathilde Fasting 


  Det er anledning til spørsmål og kommentarer etter Uelands innledning. Vestfold-benken i Stortinget og de politiske partiene i Vestfold og Horten, Re og Tønsberg inviteres spesielt til møtet.
  Formålet med møtet er å sette den planlagte utbygging og modernisering av Vestfoldbanen inn i et regionalt og nasjonalt perspektiv. Hvilke prinsipper og føringer bør defineres når nye parseller med dobbeltspor planlegges på Intercity-nettet på Østlandet, for eksempel Nykirke - Barkåker?


  Aktuelle temaer vil være:

  • Vestfoldbanens rolle og funksjon som del av Intercity-nettet på Østlandet.
  • Prinsipper for utbygging av Intercity-nettet på Østlandet som del av det nasjonale jernbanenettet.
  • Utvikling av robuste knutepunkter for fremtiden.
  • Forventninger til fremtidens jernbane.
  • Jernbanens rolle som regionbygger, arbeidsmarked og boligmarked. Utvikling av nye tettsteder og byer med nærhet til jernbane.
  • Prinsipper og føringer for fremtidig arealbruk og boligbygging. Avlastning for Osloregionen.


  Alle velkommen til valgkampens viktigste møte.

 • Vestfolds jorder er ikke ledige arealer, - de er opptatt!

  Vi vet at Skoppum Vest er den løsningen som vil ødelegge minst matjord. Dette er det viktigste for oss i Bondelaget. Ved Horten ligger våre beste matproduserende næringsarealer, også på landsbasis! Her kan vi dyrke matkorn og grønnsaker, noe som ikke er mulig så mange andre steder i landet. Den dyrka jorda rundt Oslofjorden kalles for Norges indrefilèt, nettopp fordi den er av ypperste kvalitet og ligger i et område med gunstig klima. I lille Vestfold dyrker vi 20% av landets matkorn og 27% av Norges grønnsaker. Vi må innse at ett dekar av Vestfolds beste jord betyr mer for framtidig produksjon enn samme areal lenger inn i landet.
  Vi vet at Vestfolds befolkning vil trenge trygg mat flere ganger daglig, hver eneste dag, også i framtida. Men vi vet lite om hvilke nye effektive og utslippsfrie transportmuligheter som da vil finnes. Allerede i dag kan vi se for oss gode løsninger for persontransport mellom Skoppum og Borre.

 • "Det er en kjent sak at mange fra Tønsbergområdet pendler fra Skoppum."
  "Jeg vi også minne om at det kun går en vei til Bakkenteigen pr. i dag og den begynner å nærme seg bristepunktet hva kapasitet angår, i rushtiden."
  "Det er ikke plass til en slik utvikling på Bakkenteigen om man ikke skal vandalisere hele verneområdet."
  "Produksjon av sement og stål er noe av det mest klimafiendtlige vi mennesker kan forta oss."

 • Jeg elsker å bo på Skoppum.

  Skoppum har nærhet til sentrum, nærhet til sjøen, nærhet til E – 18 og så har vi jo togstasjon.
  Skoppum har flotte friområder med skog og utmark og på Adalsborgen ser vi hele vår flotte kommune i panorama.
  Skoppum har nærbutikk, barnehage og flotte Lysheim skole. Vi har arbeidskirke med ungdomsklubb og vi har Borreborg hvor store og små møtes i bursdager, fester og juniorklubb. Skoppum velforening gjør en flott jobb for innbyggerne. Vårt kjære skolekorps må også nevnes.
  Skoppum idrettslag tilbyr fotball, ski og turn. Et fantastisk idrettslag med en frivillighet og ett engasjement jeg er stolt av å være en del av.

 • Det har store samfunnsøkonomiske kostnader når matjorda bygges ned, derfor bør kommunene stimuleres til å prioritere jordvern.
  Dyrket og dyrkbart areal utgjør under 3% av landets totale areal. For å sikre grunnlaget for matproduksjonen er det derfor viktig å styrke jordvernet.
  Vestfold Arbeiderparti ønsker norskprodusert mat og kort vei fra jord til bord. Da må vi holde jorda og kulturlandskapet i hevd, vi må dyrke mer mat og skape nye muligheter for bonden.
  Bærekraftige byer betyr mye for bygdene rundt, da får vi kortreist mat, friluftsliv og rekreasjon. Vi må sikre veksten i både by og land.

 • Det flommer over av fine ord om viktigheten av matsikkerhet, matvareberedskap og jordvern. Dessverre glemmes disse fine ordene altfor ofte.
  I Horten står kampen mellom jernbane og matjord. Det ble brått så veldig viktig med en jernbanestasjon ved høyskolen midt i hele landets grønnsakhage. Og det på tross av at et slikt alternativ er både dyrere og har lite potensial for videre utvikling av Horten-området.

 • For Horten kommune er det svært viktig at det snarest mulig bygges nytt dobbeltspor på strekningene Nykirke – Barkåker og Kobbervikdalen i Drammen. Begge prosjektene vil styrke muligheten for å pendle til Oslo- og Drammensregionen. Venstre går inn for nytt dobbeltspor via Skoppum vest og vil være garantisten for at ny stasjon Skoppum vest med et moderne knutepunkt får et meget godt busstilbud. Venstre vil også sørge for at høgskolen på Bakkenteigen får en moderne og effektiv tilbringertjeneste, som gjør at nærhet til Vestfoldbanen blir et konkurransefortrinn for høgskolen. I utredningen av nytt dobbeltspor Nykirke – Barkåker må det være en forutsetning at det planlegges et meget velfungerende busstilbud til ny stasjon Skoppum vest. Et slikt tilbud må inkludere tettstedene i Horten kommune på en god måte.