NYTT PÅ NETTSIDEN I FEBRUAR 201

Type the main content for this list section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content.

 • Jernbaneverket har vurdert tre traseer for nytt dobbeltspor

  I kveld får vi svaret

  Når Jernbaneverket i kveld avslører anbefalt trasévalg for nytt dobbeltspor mellom Barkåker og Nykirke, kan det vekke både glede og langvarig debatt. Tønsbergs Blad og Gjengangeren 17. februar 2016. Jon Cato Landsverk.

  – Valget vil selvfølgelig falle på alternativet Skoppum vest, sier leder i Naturvernforbundet i Horten, Dag N. Kristoffersen. Han viser til flere momenter som taler for en slik løsning.

  – Jernbanefaglig er dette alternativet med sin rette linje best. Det er den rimeligste løsningen og den tar best hensyn til natur, kulturminner, jordvern og kulturlandskap, sier Kristoffersen.

  – Velger Jernbaneverket Bakkenteigen, legges det opp til en langvarig miljøkamp. Da får man ikke ferdig spor innen 2024, sier Kristoffersen.

  Jernbaneverkets anbefaling offentliggjøres for allmennheten under et møte i kommunestyresalen i Horten i kveld.

  Følg med på tb.no eller gjengangeren.no


  Natur og Ungdom, AUF og Grønn Ungdom aksjonerer kl. 17.30 i kveld utenfor rådhuset i Horten i forkant av at Jernbaneverket legger fram sin innstilling om traseløsning gjennom Horten. Dag N. Kristoffersen i Naturvernforbundet vil holde en appell. Det samme vil Petter Røstad i AUF og Rikke Eriksen på vegne av Natur og Ungdom.


  Prosjektleder Elsebeth Bakke i Jernbaneverket: ”Vi kommer ikke til å annonsere møtet 17. februar som et åpent møte, men vi kommer heller ikke til å nekte noen adgang, og møtet er således ikke lukket.”


  Møtet avholdes i kommunestyresalen i Horten kl. 18.00 - 21.00.

 • 17. februar presenterer Jernbaneverket forslag til Kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Nykirke-Barkåker i kommunene Horten, Re og Tønsberg.

  Jernbaneverket har gjennom hele 2015 gjennomført en omfattende konsekvensutredning som grunnlag for anbefaling av korridor mellom Nykirke og Barkåker. I morgen, onsdag 17. februar, legges anbefalingen fram for kommunestyrene i Horten, Re og Tønsberg, fylkestinget i Vestfold og medlemmene av Plattform Vestfold (primært Vestfold fylke).


  Åpent informasjonsmøte

  Dagen etter inviterer Jernbaneverket til et åpent møte der vi informerer om anbefalingen for nytt dobbeltspor for InterCity-strekningen Nykirke-Barkåker. Her vil vi presentere konsekvensutredningen, forslag til kommunedelplan for dobbeltspor Nykirke-Barkåker og orientere om Jernbaneverkets anbefaling av korridor.


  Når: Torsdag 18. februar 2016, kl. 18.00 – 21.00.

  Hvor: Møtet avholdes på Bakkenteigen, Campus Vestfold


  Det vil bli anledning til å stille spørsmål til representanter for Jernbaneverket.


  Jernbaneverket oversender planforslaget til førstegangsbehandling i kommunene Re, Horten og Tønsberg etter møtet 17. februar. Etter avtale med kommunene vil sentrale plandokumenter legges ut på Jernbaneverkets nettside når anbefalingen er offentliggjort.


  Bildetekst: Dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker utformes med en standard og kvalitet som sikrer 100 års levetid, med strenge tekniske føringer til sporgeometri og jernbaneteknikk. Foto: Anne Mette Storvik/JBV.

 • Hvor skal stasjonen ligge?

  Plassering av en ny jernbanestasjon er den største debatten i Horten i nyere tid. Frontene har stått steilt mot hverandre i over 20 år. Denne uka legger Jernbaneverket fram sin anbefaling.

  NRK Vestfold 15, februar 2016. Journalist Anne Melsom Bjerke, Journalist Hans Christian Eide

  – Jeg tror det er et naturlig engasjement fordi det rører ved nærmiljøet til folk, sier Svend Aage Petersen.

  Naturvernforbundet kastet seg tidlig inn i kampen. De frykter for ødelagte kulturminner og nedbygging av matjorda. Ragnhild Trosby tror mange av dagens pendlere som bruker toget heller vil benytte seg av bil dersom jernbanestasjonen blir lagt til Bakkenteigen.

  – Der det kommer et nytt knutepunkt der blir det vekst. Rundt Skoppum vest er det reserver i mange tiår framover og de er konfliktfrie med tanke på landbruk og kulturminner, sier Petersen.

  Se NRKs nettside

 • Natur og Ungdom aksjonerer

  Onsdag skal Natur og Ungdom aksjonere for alternativet Skoppum Vest. Gjengangeren 15. februar 2016. Jan Broms.

  Det vil skje utenfor rådhuset i Horten, og i forkant av at Jernbaneverket legger fram sin innstilling om traseløsning gjennom Horten.

  - Vi får med oss AUF og Grønn Ungdom. Dag N. Kristoffersen i Naturvernforbundet vil holde en appell. Det samme vil Petter Røstad i AUF og jeg på vegne av Natur og Ungdom, sier leder Rikke Eriksen.

  – Dersom Jernbaneverket bygger denne broa, vil den bli en katastrofe for miljøet, sier Rikke Eriksen. Natur og Ungdom i Horten viser til at hver kubikkmeter med ny betong utløser 300 kilo CO2, tall som ungdommen vil ha inn i miljøregnskapet for Horten.

  Dersom myndighetene i årene framover legger opp til å forbruke like mye dyrkbar mark som i dag, vil Norge i 2080 være uten en eneste flekk med matjord.

  Nyhetsoppslag på NRK Vestfold:

  https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-vestfold/DKVE13003116/15-02-2016#

 • En helt ubegrunnet frykt

  Skoppum kan bli en ny og framtidsrettet by

  Leserbrev i Gjengangeren 13. februar 2016. Carl Otto Kielland, Horten Venstre

  Tanken på å flytte dagens sentrum til Skoppum er ikke noe aktuelt alternativ. Dagens bysentrum ligger der det ligger og med en positiv utvikling for et levende sentrum blir det værende der. Bekymringen for at Skoppum skal bli et «handelssenter» i konkurranse med sentrumsnæringen er også en sterkt overdrivelse.

  Nå har vi en unik mulighet for å utvikle Skoppum og på den måten forsterke Hortens attraktivitet som bo og arbeidssted, bidra til bedre omdømme og forsterke kommunens økonomi. Skoppum har utviklingspotensialet og beliggenheten for utvikling av et banebrytende miljø- og klimavennlig bydelsprosjekt.

 • 17. februar 2016 avsluttes en tidvis opphetet debatt om modernisering av Vestfoldbanen mellom Holmestrand og Tønsberg. En planprosess som ble påbegynt i 1992. Et historisk tilbakeblikk på Jarlsberg/Grevskapsbanens tilblivelse, datidens strid, intriger, kamp og et tyvetalls alternativer sammenlignet med nesten 25 års DaCapo i vår tid, kan muligens være en kuriositet som en avslutning på dragkampen vi har vært i gjennom. Det synes å være mange likhetspunkter.

  I de siste månedene har det vært gjennomført en intens «graving» og leting etter informasjon som kunne belyse likhetstrekkene mellom framdriften av Jarlsbergbanen på 1870-tallet og vår egen utredning og debatt om IC-utviklingen Nykirke-Barkåker.

  Arbeidet med denne historien begynte med et utsagn av en kjentmann på Skoppum som uttalte at Skoppum stasjon i 1881 egentlig skulle vært plassert på «Skoppum vest». Dette førte til en lokalhistorisk reise som resulterte i innlegget:

  «Debatten om å bygge Jarlsbergbanen raste voldsomt på 1870-tallet. Kampen om linjevalg like heftig som i vår tid». 

  Det kan leses mer om jernbanens utvikling på disse sidene:

  Jarlsbergbanen og linjestrid. Per Øivind Klingan. 2014. Artikkel i Botnar.

  Wikipedia: Vestfoldbanen

  Skoppums historie – fram til 2011. Utgitt i 2012 av Skoppum Historiegruppe. Denne boken kan fortsatt kjøpes: Nils Henrik Stang, tlf. 920 57 832

 • Skoppum har muligheten for ny og spennende utvikling

  Leserbrev i Gjengangeren 12. februar 2016.

  Maria Aasen-Svensrud, Gruppeleder i Arbeiderpartiet

  Skoppum har så absolutt muligheten for ny og spennende utvikling. Stedet har plass til næringsområder som vi ikke har areal til i Horten sentrum. Tett på hovedveien til Oslo, på godsterminalen, på det etablerte næringslivet innen teknologi, dypvannskai og trafikk havn, og forhåpentligvis tett på en ny stasjon bør dette være svært attraktivt. Skoppum har også muligheten for nye bolig områder, der vi kan skape et godt mangfold fra eneboliger til rekkehus og leiligheter.

 • Skoppum vest er best

  Tønsbergs blad 10. februar 2016. Rolf Berg, knutepunkt horten vest

  Banestrekningen Nykirke-Barkåker er en liten del av et stort Intercity-system med stor nasjonal betydning. Det må derfor kreves meget gode grunner for å fravike den rette og raskeste jernbanelinjen når det handler om å etablere et robust jernbanetilbud, hvor toget skal vinne over bilen.

  Det skal snart foretas en beslutning som gjelder det nasjonale jernbanenettet og hvordan Vestfoldbanen best mulig skal utformes for å ivareta en meget viktig nasjonal og regional transportrolle.

  E18 gjennom Vestfold er nå med stor suksess bygget ut i rett linje, hvor byer og tettsteder tilpasser seg slik løsning. Det samme må gjelde for jernbanen, når det er Regjeringens målsetting at jernbanen igjen skal være med på å bygge landet.

 • Adaltjern i faresonen

  Tønsbergs Blad kommentar 9. februar 2016. Svend Aage petersen

  Grunnet plassmangel var det i alternativet Bakkenteigen ikke plass til et gjennomgående tredje spor. Dette endte blindt. Hvis dette sporet skulle fortsatt sørover ville det gått helt inn i verneområdet rundt Adaltjern.

  Begrepet «samfunnsinteresser av vesentlig verdi» har blitt benyttet flere ganger og det er fare for at det vil bli benyttet igjen. Fylkesmannen har også flere ganger varslet innsigelse til jernbaneplanene via Bakkenteigen bla. I 1997 og 2006.

  Ønsker vi å ta vare på landskapet, kulturminnene, kulturlandskapet, raet, naturvernområdet med Adaltjern, tur-, leke- og friluftsområdene, et truet biologisk mangfold og at et leveområde for mange rød listede arter til glede for fremtidens slekter og hegne om høyskolens omdømme bør vi si et klart NEI til jernbane på Bakkenteigen og i hvert fall ikke bidra til flere halvhjertede TJA.

 • To åpne møter om jernbanetrase

  Onsdag 17. februar legger Jernbaneverket fram sitt forslag til ny jernbanetrase for politikerne.  Gjengangeren 4. februar 2016 Jan Broms,

  Inviterte gjester til møtet i Horten 17. februar er kommunestyrene i Horten, Re og Tønsberg, fylkestinget og Plattform Vestfold.

  – Vi ønsker å markere oversendelsen av vårt forslag med et informasjonsmøte for de politikerne som skal behandle saken. Vi ser på kommunestyresalen i Horten som et nøytralt og egnet lokale for denne anledningen, svarer Elsebeth Bakke i Jernbaneverket.

  – Vi kommer ikke til å annonsere møtet 17. februar som et åpent møte, men vi kommer heller ikke til å nekte noen adgang, og møtet er således ikke lukket.

  Møtet avholdes i kommunestyresalen i Horten kl. 18.00 - 21.00.

 • åpent møte for InterCity Nykirke-Barkåker

  torsdag 18. februar klokka 18.00 – 21.00 i auditorium Larvik på høyskolen på Bakkenteigen

  Jernbaneverket inviterer til møte i Medvirkningsgruppa /åpent møte for InterCity Nykirke-Barkåker torsdag 18. februar klokka 18.00 – 21.00 i auditorium Larvik (rom A1-30 – rett frem innenfor hovedinngangen) på høyskolen på Bakkenteigen

  På møtet vil Jernbaneverket presentere konsekvensutredningen, planforslaget for InterCity-strekningen Nykirke-Barkåker, Jernbaneverkets anbefaling og orientert om videre behandling av planforslaget i kommunene.

  Jernbaneverket vil oversende planforslaget til førstegangsbehandling i kommunen Re, Horten og Tønsberg 17. februar 2016. Etter avtale med kommunene vil sentrale plandokumenter legges ut på jernbaneverkets nettside når anbefalingen er offentliggjort.

  Møtet vil også bli annonsert i lokalavisene og på prosjektets hjemmeside http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/Inter-City-/BETAVestfoldbanen/Nykirke--Barkaker/.

 • SELVKJØRENDE BUSSER

  Neste år kan du møte på selvkjørende busser i Norge

  Vil sette opp Pilotprosjekt med busser uten bussjåfør.

  Teknisk Ukeblad, 6. november 2015. Av Marius Valle

  Selve bussen, en Easymile EZ10, er en liten minibuss med et 19 kilowattimers litium jernfosfat-batteri som skal klare inntil 14 timers kjøring per lading.

  Det er ikke behov for å gjøre noen tilpasninger av eksisterende infrastruktur for å operere bussene. Tanken er ikke at bussene skal erstatte bilen eller annen kollektivtransport, men heller at de skal kunne dekke første og siste transportetappe. Dette kan være fra en innfartsparkering til et kollektivknutepunkt utenfor byen, og fra et knutepunkt i byen.

 • Mer om høyskole og jernbane

  Gjengangeren 3. februar 2016. Leserbrev av Per Bruun-Lie, Horten Venstre. Illustrasjon: SNØHETTA

  En stasjonsplassering på Skoppum Vest legge til rette for utvikling av en helt ny og fremtidsrettet bydel – en fantastisk mulighet for Horten Kommune. Og endelig; jernbanen gjennom Vestfold skal bli en del av de nasjonale infrastruktur med kort reisetid Oslo-Sørlandet. Da kreves en bane med rette linjer. Det glemmes lett i den lokale debatt.

  Høyskolens samfunnsmessige oppgave er kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling.

  Det kan ikke være avgjørende å etablere en plasskrevende jernbanestasjon og en omfattende og støyende infrastruktur for buss- og personbiler inne på selve høgskoleområdet.

  Ut fra en helhetsvurdering synes jeg nå at alle bør slutte aktivt og positivt opp om stasjonslokalisering på Skoppum Vest som vil skape store utviklingsmuligheter for Horten kommune.

  Heder til organisasjonen Knutepunkt Horten Vest som gjør et utmerket arbeid for saken.

 • Natur og Ungdom, samlet til landsstyremøte 30. - 31. januar i Oslo, krever trasé for høyhastighetstog til Skoppum Vest stasjon når InterCity-løsning gjennom Horten kommune skal velges. Dette valget innebærer minst inngrep i natur og minst nedbygging av matjord.


  Slik vil vi bevare natur, matjord og klima.


  Ved valget av traséløsning behandles det tre muligheter, og reelt står det mellom Bakkenteigen og Skoppum Vest. Særlig vil Bakkenteigen-løsningen føre til store inngrep i natur og matjord.

 • Bakkenteigen stasjon, glem den

  Tønsbergs blad 3. februar 2016. Rolf A. Andersen professor emeritus, NTNU

  Høyskolene i Buskerud, Telemark og Vestfold har nylig funnet sammen i en felles overbygning og man ønsker seg status som universitet. Vil arealbegrensninger føre til en forskyvning av tyngdepunktene i dette samarbeidet til ugunst for Bakkenteigen? Hva med støy og rystelser fra jevnlige togpassasjer som kan forstyrre følsomt vitenskapelig utstyr, til bruk for eksempel på det molekylære plan?

  Universiteter og høyskoler rundt om i verden kjemper hardt for å verne om natur og miljø i nære omgivelser for å møte behovet for naturkontakt, avkobling og tilhørighet. Adalstjern, skogen og fornminnene er umistelige verdier.

  Det er kanskje på tide at høyskolen og andre nå modererer sine sterke ønsker om togstasjon på Bakkenteigen?

 • Ikke innom Bakkenteigen

  Gjengangeren 2. februar 2015. Leserbrev av Kåre Nilsen. Illustrasjon: SNØHETTA

  Bakkenteigen tilhengerne har bommet igjen. Først var det tre direktører fra Nor Control og nå professor Torger Reve fra Handelshøyskolen. De står alle frem uten å ha kjennskap til prosjektet. De blir rett og slett brukt på grunn av sin posisjon i samfunnet. De er alle så oppegående at de burde ha satt seg inn i prosjektet før de uttalte seg. Da ville de fått vite hvorfor så mange er skeptisk til Bakkenteigen.


  Skoppum Vest seiler opp som et strategisk knutepunkt med store arealer til en fremtidig jernbanesatsing.

 • Vi gleder oss over at de blå vil bli grønne

  Tønsbergs Blad, leserbrev 1. februar 2016.

  Matilde Angeltveit, leder i Vestfold Natur og Ungdom

  Vestfold Høyre vil bli et mer miljøvennlig parti, og drive en mer bærekraftig og framtidsrettet politikk. Dette har vi i Natur og Ungdom ventet lenge på. Når man skal sette seg mål, må man vel også ha en deadline? Når skal dette skje? Og hvilke konkrete satsinger skal dere gjøre for å nå dette målet? Det meste er lettere sagt enn gjort, men fortvil ikke kjære Vestfold Høyre, vi har nemlig laget en enkel punktliste over hva vi krever av dere som et miljøparti (2 av 6 punkter):

  • Dere må stemme for løsningen på den nye togbanetrasséen som tar minst matjord. Det er to alternativer. Velg maten!
  • Jobbe for et felles reisekort og billettsystem for tog og buss, der kortet må koste det samme som i dag.
  Vi vil kritisere om dere ikke holder mål, men lover å juble når dere tar de rette, bærekraftige beslutningene som ikke skader fremtidens generasjoner!

Section Title

Type content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area. No need to get caught up in the actual content of this body text, we just typed a bunch of meaningless sentences. If you get anything from this text, please understand that this is just example text to give you a feeling for what your real text might look like. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content.