Nytt på nettsiden i april 2016

Hovedsak i april 2016 er første gangs behandling av kommunedelplan i kommunene Horten, Re og Tønsberg. Under har vi gjengitt saksutredningen fra Horten kommune. Etter det KHV er gjort kjent med er det likelydende saksutredning i alle kommunene.


Jernbaneverket har også lagt ut 9 delrapporter som er lagt ut i en liste lenger ned på denne siden og sammen med alle dokumentene presentert 17. februar 2016

 • Det er snart 140 år siden Skoppum fikk sin egen jernbanestasjon.

  AV ØIVIND KJELDSEN (Gjengangeren lørdag 30. april 2016)


  Spesiell arkitektur

  Skoppum stasjon er tegnet av jernbanearkitekt Balthazar Lange og var stilmessig mellom bonderomantikk og nasjonalromantisk drakestil. Stasjonsbygningen var i to etasjer, med leilighet for stasjonsmesteren i 2. etasje. 1. etasje besto av venterom, billettsalg og en liten restaurant som stasjonsmesterens frue drev. Stasjonsbygningen sto ferdig til banens åpning i 1881. Skoppum var en ganske stor stasjon med opptil syv personer ansatt, stasjonsmesteren inkludert.

 • Åpent for alle på Bakkenteigen tirsdag 3. mai kl 18.00.

  Møtet er åpent for alle og vil holdes i Auditorium Larvik på Bakkenteigen. 

  29.04.2016


  Informasjonsmøte i Horten


  I forbindelse med høringsprosessen inviterer kommunene og Jernbaneverket til høringsmøte. Åpent for alle på Bakkenteigen. Møtet er åpent for alle og vil holdes i Auditorium Larvik på Bakkenteigen tirsdag 3. mai kl 18.00.

 • 27.04.2016

  Enstemmig fra Horten, Re og Tønsberg


  Jernbaneverkets forslag til kommunedelplan for nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker har blitt enstemmig vedtatt sendt på høring av kommunene Horten, Re, og Tønsberg.

 • 18.04.2016


  Behov for flere grunnundersøkelser


  I forbindelse med planleggingen av nytt dobbeltspor på strekningen Nykirke – Barkåker, har Jernbaneverket behov for ytterlige grunnundersøkelser.

 • Administrasjonens forslag

  I medhold av plan- og bygningslovens §§ 11-4 og 3-7 sendes forslag til kommunedelplan for dobbeltspor Nykirke – Barkåker - InterCity – Alternativ 3, datert 17.2.2016, på høring og legges ut til offentlig ettersyn.


  Bakgrunn (hvorfor kommer saken opp)

  Jernbaneverket har utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity-strekningen Nykirke-Barkåker, i kommunene Horten, Re og Tønsberg. Formålet med kommunedelplanen er å fastsette korridor for dobbeltspor på strekningen. Dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker inngår i utbyggingstrinn 1 av InterCity-utbyggingen som skal sikre sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg innen 2024.

  Kommunedelplanen skal behandles av Horten kommune, Re kommune og Tønsberg kommune. Det legges opp til første gangs behandling i april, høring og offentlig ettersyn i minst seks uker og endelig behandling med vedtak av planen i oktober. Høringsfristen fastsettes i samarbeid med Tønsberg og Re kommuner.


  Konklusjoner/anbefaling

  Samlet sett har Jernbaneverket vurdert alternativ 3 - Skoppum vest som det beste. Det gir best måloppnåelse for Jernbaneverket og jernbaneteknisk funksjonalitet med færrest negative miljøkonsekvenser. Det har også den lavest investeringskostnad.

  Samtidig som de anbefaler alternativ 3, frarår Jernbaneverket de to andre alternativene.

  Utredningene er grundige og gir et godt beslutningsgrunnlag.

  Det er liten tvil om at Jernbaneverket har valgt det alternativet som er best for InterCity prosjektet. Sentralt i vurderingen har vært kostnader, jernbanetekniske forhold og redusert reisetid for reisende sørfra.

  Sett fra kommunens ståsted er 15 % høyere kostnader og ett minutts kortere reisetid for reisende sørfra ikke avgjørende. Viktigere er virkninger for lokal og regional utvikling og for næringslivet. I den sammenheng viser konsekvensutredningen at alternativ 1 - Bakkenteigen er det beste. Det er også bakgrunnen for at høgskolen og næringslivet i Horten ar gått inn for dette alternativet. I tillegg kommer busstilknytning til og fra stasjonen. Også der er alternativ 1 best fordi det kan kobles sammen med et svært godt busstilbud mellom Horten og Tønsberg. Alternativ 1 er også det alternativet som gir flest passasjerer til og fra Horten stasjon. I følge konsekvensutredningen er forskjellen ca 146.000 passasjerer pr år.

  De ikke prissatte konsekvensene viser imidlertid at det er stor forskjell på alternativene. Konsekvensutredningene viser klart at alternativ 3 - Skoppum vest har minst negative miljøkonsekvenser. Dette gjelder særlig i forhold til landskap, naturmiljø, friluftsliv, kulturminner og dyrket mark.

  I tillegg kommer de jernbanetekniske vurderingene som også er best for alternativ 3.

  Samlet sett framstår derfor alternativ 3 som det beste alternativet. Når Jernbaneverket frarår alternativ 1 og 2, er det liten grunn til å gå videre med disse alternativene.

  Administrasjonssjefen vil derfor anbefale at bare alternativ 3 - Skoppum vest sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

 • JBVs delrapporter

  Jernbaneverket har nå lagt ut 9 delrapporter. Etter en rask gjennomgang synes det å være grundige rapporter med mange gode illustrasjoner, med bl.a. mange oversiktlige flyfoto.

  SE ALLE DOKUMENTENE PÅ VÅR SIDE


  DELRAPPORTENE:

  ANDRE SAMFUNNSMESSIGE VIRKNINGER

  KULTURMILJØ

  LANDSKAPSBILDE

  MILJØBUDSJETT

  NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV

  NATURMILJØ

  NATURRESSURSER

  STØY - BEREGNINGER OG KONSEKVENSER

  TRAFIKKANALYSE OG PRISSATTE KONSEKVENSER

 • Presentasjonen som JBV viste i kommunestyresalen i Horten 17. februar 2016 som konkluderte med anbefaling av Skoppum vest er nå tilgjengelig.

Section Title

Type content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area. No need to get caught up in the actual content of this body text, we just typed a bunch of meaningless sentences. If you get anything from this text, please understand that this is just example text to give you a feeling for what your real text might look like. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content.